Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

25 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom będą one miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez BGK jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych, PES będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębiorców społecznych, brane jest pod uwagę zwiększenie środków na ten cel. 

 Gwarancje stanowić też będą uzupełnienie oferty preferencyjnego finansowania dla PES w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które oferują instytucje finansowe wybrane przez BGK w przetargu, tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. 

"Dzięki gwarancjom do PES trafi strumień środków finansowych ze źródeł innych niż fundusze europejskie. Przyczyni się to do stworzenia stałego źródła finansowania dla tego sektora, a tym samym do wzmocnienia pozycji rynkowej sektora ekonomii społecznej"  – powiedział obecny na uroczystości zawarcia umowy wiceminister rozwoju Paweł Chorąży. 

Podpisanie umowy BGK/Banki Spółdzielcze dla PES

 

Wśród podmiotów ekonomii społecznej znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit.