Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biznes i prawa człowieka – Wytyczne ONZ

2 października 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020.

Konferencja Biznes i prawa czlowieka

W ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa, w tym organizacje międzynarodowe jak ONZ, OECD, Unia Europejska czy Rada Europy, zainicjowała liczne projekty i podjęła praktyczne działania, mające na celu precyzyjne określenie roli i odpowiedzialności rządów, biznesu i społeczeństwa w celu zapewnienia ochrony i poszanowania praw człowieka. Szczególne miejsce zajmują w tym kontekście Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r., oparte na trzech filarach:

  • Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,
  • Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka
  • Dostęp do środków zaradczych.

Wytyczne ONZ stały się globalnym punktem odniesienia dla wszystkich działań na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu. Efektem wysiłków mających na celu ich wdrożenie na poziomie krajowym, jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r.  

Zgodnie z zapisami KPD odpowiedzialne resorty są zobowiązane przygotować do końca 2017 r. harmonogramy wdrażania poszczególnych działań. Do końca 2018 r. zaś będzie przygotowany pierwszy raport z postępu prac w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ oraz katalog dobrych praktyk. 

Konferencja pt. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania była pierwszym spotkaniem, skierowanym przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, ale też przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, mającym na celu kompleksowe przedstawienie problematyki przyjętego niedawno Krajowego Planu Działania i zapewnienie przestrzeni do wspólnej dyskusji na temat najskuteczniejszych metod wdrażania KPD, potencjalnych działań partnerskich, jak też niezbędnych działań ustawodawczych zapewniających pełną realizację Wytycznych ONZ.

Konferencję otworzyły wystąpienia wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz wiceminister spraw zagranicznych, Joanny Wroneckiej. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka w biznesie przedstawiła prezes Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beata Faracik.

Konferencja Biznes i prawa czlowieka

Wśród obszarów tematycznych, którym poświęcono najwięcej uwagi znalazły się m.in. przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i pracy przymusowej, działania mające zapewnić ochronę sygnalistów, zapewnienie równowagi życia zawodowego i rodzinnego, poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście sektora usług turystycznych jak również odpowiedzialność pośredników internetowych za treści publikowane w internecie.

Konferencja Biznes i prawa czlowieka

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Wśród mówców i panelistów konferencji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Warszawskiego  oraz następujących organizacji: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" – Fairtrade Polska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacja Panoptykon.

Konferencja Biznes i prawa czlowieka

Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju.

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka są dostępne tutaj (PDF 793 KB).