Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze unijne po 2020 r. – początek debaty

Podpisaniem wspólnej deklaracji dotyczącej identyfikacji najważniejszych elementów debaty poświęconej roli polityki spójności po 2020 r. zakończyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za realizację tej polityki z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii, Słowenii i Chorwacji. Odbyło się ono 26 stycznia 2016 r. w Pradze. Polskę reprezentował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Spotkanie V4

Deklaracja jednoznacznie akcentuje pozytywną rolę polityki spójności i jej wkład w społeczny i gospodarczy rozwój całej Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych kwestii, wskazanych w dokumencie znajdują się m.in.

  • podkreślenie roli polityki spójności jako podstawowej polityki inwestycyjnej UE oraz korzyści uzyskiwanych przez państwa całej UE w wyniku wspierania regionów słabiej rozwiniętych;
  • zaznaczenie, że polityka spójności realizuje długookresowe cele rozwojowe UE, w tym przede wszystkim te określone w strategii Europa 2020, biorąc pod uwagę uwarunkowania terytorialne poszczególnych państw i regionów;
  • wskazanie, że polityka spójności jest najbardziej kompleksową polityką UE i powinna stanowić punkt odniesienia dla innych polityk wspólnotowych;
  • podkreślenie konieczności wykorzystania synergii i komplementarności pomiędzy politykami i programami zarządzanymi centralnie na poziomie UE a polityką spójności zarządzaną na poziomie krajowym i regionalnym.

Wśród istotnych elementów debaty nad przyszłością polityki spójności, w kontekście uwarunkowań negocjacyjnych ram finansowych po 2020 r. uczestnicy spotkania wymieniali m.in.: dążenie do finalizacji budowy unii gospodarczo-walutowej z odrębnym budżetem dla strefy euro, planowane referendum w Wielkiej Brytanii nt. wyjścia z UE. Wskazywali także na uwarunkowania zewnętrzne, w tym zwłaszcza kwestię uchodźców i migrantów oraz sytuację na Ukrainie, które mogą mieć wpływ na kierunki ewolucji budżetu UE i polityki spójności.

Spotkanie V4

W rozmowach podkreślano, że okreslając ramy funkcjonowania polityki spójności w kolejnym okresie programowania, należy mieć na uwadze tendencje w ramach budżetu UE. Przede wszystkim coraz silniejszą skłonność tworzenia na poziomie UE nowych instrumentów ukierunkowanych sektorowo (z odmiennym kluczem dystrybucji w stosunku do polityki spójności – Horyzont 2020, CEF, Fundusz Junckera), a także zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych, wzrost wydatków na innowacyjność i na działania związane ze zmianami klimatu.

Spotkanie V4

Konferencja ministrów była dogodną sposobnością do zorganizowania licznych spotkań bilateralnych. Wiceminister Jerzy Kwieciński rozmawiał m.in. z Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Coriną Cretu, przewodniczącym Komitetu Regionów Marku Markkulą oraz ministrami ds. funduszy UE z Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Spotkanie V4