Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konsultacje projektu Programu dla Śląska dobiegają końca

Ministerstwo Rozwoju przygotowało Program dla Śląska, w którym proponuje modyfikację profilu gospodarczego regionu. Projekt poddany został konsultacjom w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie WRDS

"Śląsk to jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego. Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, niezbędne jest uzupełnienie tradycyjnych branż gospodarki, przedsięwzięciami w sektorach wysoko produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie" – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że Program zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Pomimo tego, że region jest silny gospodarczo, ostatnio odnotowuje osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców. Zaproponowany przez rząd Program to pakiet kompleksowych działań, zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, które wzmocnią konkurencyjność Śląska. 

"Jest to pierwszy program w polityce regionalnej rządu, koordynujący krajowe i europejskie źródła finansowania, rozproszone w wielu programach i instytucjach" – dodaje Jerzy Kwieciński.

Inwestycje w nowoczesny przemysł i innowacje, przedsięwzięcia ułatwiające dostosowanie się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, projekty poprawiające jakość życia oraz wpływające na rozwój kapitału społecznego – to główne  założenia Programu dla Śląska. Ich uzupełnieniem będą inwestycje w nowoczesną infrastrukturę transportową i energetyczną.

Innowacyjność to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na gospodarkę. W przypadku Śląska chcemy ją zwiększyć poprzez unowocześnienie istniejących sektorów przemysłowych, a także systematyczne uzupełnianie o nowe przedsięwzięcia w sektorach zaawansowanych technologicznie, nowatorskich i wysokoproduktywnych.

Taki rozwój wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej.

Działania będą również nakierowane na wsparcie miast śląskich, zwłaszcza średnich z zakresu m.in.: prac B+R, rozwoju przedsiębiorczości, efektywności energetycznej budynków, aktywizacji zawodowej czy rewitalizacji w sferze społecznej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Program dla Śląska zakłada też realizację działań wspierających proces tworzenia wysokiej jakości powiązań transportowych – autostrad, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem jest też zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, polepszeniem infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.