Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Międzynarodowe rozmowy o reformie polityki spójności UE

Polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, dlatego powinna pozostać w przyszłości głównym filarem budżetu UE – to jedna z konkluzji przyjętej 2 marca br. przez ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4) deklaracji w sprawie kierunków rozwoju polityki spójności po 2020 r. Ministerstwo Rozwoju reprezentowali wicepremier Mateusz Morawiecki i wiceminister Jerzy Kwieciński. W rozmowach uczestniczyła komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu.

Wicepremier Morawiecki podkreślił, jak ważną rolę polityka spójności pełni w rozwoju krajów V4+4.

"W latach 2004-2015 dystans pomiędzy Polską a UE-28 mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 21 punktów procentowych, z czego prawie ¼ było efektem realizacji polityki spójności" – poinformował.

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat kluczowych wyzwań stojących przed Europą oraz związanych ze spójnym rozwojem regionów UE. W tym kontekście, wiceminister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że w ostatnich latach obserwujemy szybko zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze i społeczne.

"Istnieje potrzeba odważnej i kompleksowej wizji reformy UE, jej polityki i podejścia krajowego, tak aby projekt wspólnej Europy odzyskał zaufanie i poczucie jedności wśród jej obywateli" – dodał.

Podkreślił, że polityka spójności musi być zreformowana w taki sposób, aby pozostać w interesie wszystkich państw członkowskich UE oraz być ważnym, użytecznym narzędziem dla osiągnięcia unijnych długoterminowych celów strategicznych, przy jednoczesnym promowaniu kwestii o kluczowym znaczeniu dla poszczególnych regionów.

Zarówno wicepremier Morawiecki jak i wiceminister Kwieciński wyrazili zadowolenie, że kierunki refleksji w krajach V4+4 są zbieżne.

"Dzisiejsza deklaracja potwierdza, że mamy wspólny interes w kształtowaniu silnej i zorientowanej na rezultaty polityki spójności, jako jednej z najważniejszych europejskich polityk inwestycyjnych" – zaznaczył wicepremier Morawiecki.

Po podpisaniu wspólnej deklaracji, ministrowie wyrazili przekonanie, że będzie ona ważnym głosem w unijnej debacie nad kształtem budżetu UE po 2020 roku.

Tekst wspólnej deklaracji (PDF 382 KB)

Najważniejsze konkluzje wspólnej deklaracji:

 • Polityka spójności jest kluczową polityką inwestycyjną UE stymulującą wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Bezpośrednio przyczynia się do poprawy warunków życia obywateli, stanowiąc ważne spoiwo integracji europejskiej. Dlatego powinna pozostać głównym filarem budżetu UE po 2020 r.
 • Efekty polityki spójności widoczne są w całej Unii, a nie tylko w państwach, które korzystają z niej w największym stopniu. Wzrost eksportu  towarów i usług to jedna z głównych korzyści osiąganych przez płatników netto. Dlatego rezultaty polityki spójności powinny być szeroko rozpowszechniane wśród europejskich obywateli i decydentów politycznych.
 • Polityka spójności powinna wspierać wszystkie regiony UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów najsłabiej rozwiniętych. Polityka ta powinna kierować się przejrzystymi i prostymi zasadami, tak aby mogła być dostępna dla szerokiego grona odbiorców.
 • Władze krajowe, regionalne i lokalne powinny mieć większą swobodę w wyznaczaniu celów i ich realizacji, a rozliczanie inwestycji powinno odbywać się przede wszystkim na podstawie rezultatów.
 • System polityk, programów i funduszy unijnych powinien być skonstruowany w spójny i możliwie jednolity sposób, tak aby wykluczyć negatywną konkurencję pomiędzy jego poszczególnymi elementami.
 • Należy już teraz  rozpocząć przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej tak, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień we wdrażaniu polityki spójności po 2020 r. W tym kontekście ważna jest bieżąca współpraca między Komisją Europejską i państwami członkowskimi.

Spotkanie ministrów V4+4 odbyło się równolegle do spotkania Komitetu Regionów (KR), którego członkowie przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Projekt został opracowany przez przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR-ze Michaela Schneidera, sekretarza stanu do spraw europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Zostanie on omówiony i przyjęty przez Komitet na sesji plenarnej 10 maja.

Tego samego dnia odbyło się wspólne posiedzenie ministrów V4+4 oraz Komitetu Regionów, a po nim, konferencja prasowa z udziałem m.in. wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego i komisarz Coriny Cretu.

Informacja prasowa (PDF 382 KB)

3 marca odbyła się konferencja wysokiego szczebla, która umożliwi ekspertom i praktykom zajmującym się polityką spójności UE wymianę poglądów na temat jej uproszczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu jej skuteczności i dostosowania do rzeczywistych potrzeb lokalnych gospodarek. Uczestniczył w niej wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Zdjęcia: B.Kosiński/MR

Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

 • Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)

  Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (V4+4)