Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór do Partnerskiej Inicjatywy Miast

Nabór miast do udziału w sieciach tematycznych dot. mobilności miejskiej, rewitalizacji i jakości powietrza w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast - projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju (dalej „MR”) zaprasza miasta do udziału w otwartym naborze na miasta Partnerskie oraz Miasta Liderów w 3 pierwszych sieciach pilotażowych w ramach projektu pt. „Partnerska Inicjatywa Miast. Miasta uczące się” (dalej „PIM”) w następujących tematach:

  1. Mobilność Miejska
  2. Rewitalizacja
  3. Jakość powietrza

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast. Stworzenie PIM - „sieci samouczenia się”, umożliwiającej wymianę i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej, pozwoli na stworzenie uporządkowanej bazy wiedzy o miastach oraz wzmocni efektywną realizację krajowych celów rozwojowych na poziomie lokalnym. PIM jest projektem strategicznym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaplanowanym do realizacji w ramach celu rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Celem strategicznym PIM jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. W ramach celów szczegółowych Inicjatywy PIM należy wymienić:

  1. Wzmocnienie i zachęcanie do partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami, zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.
  2. Odniesienie kompetencji kadr instytucji zajmujących się zarządzaniem i realizacją polityki rozwoju na obszarach miejskich do partnerskiej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów.
  3. Kapitalizację wiedzy i wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych zawierających rekomendacje dla polityki krajowej i europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju miast.
  4. Upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami (i ich obszarami funkcjonalnymi) oraz
  5. Włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich, w tym w realizację Agendy Miejskiej UE czy Nowego Programu ONZ dla miast (New Urban Agenda).

Szczegóły dotyczące celów postawionych przed sieciami PIM i ich realizacji, zawarte są w dokumencie Zasady realizacji Partnerskiej Inicjatywy Miast (zał. 3 - Zasady realizacji PIM).

Podstawowym mechanizmem wdrożeniowym PIM jest utworzenie ww. sieci tematycznych, które mają zrzeszać grupę miast (jako podstawowych uczestników) w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych wcześniej bloków tematycznych. W każdej sieci jedno miasto będzie pełnić funkcję Miasta Lidera, które we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem PIM (MR) będzie  zarządzać  daną siecią tematyczną. Optymalna wielkość grupy razem z Miastem Liderem to od 6 do 10. Jednak w uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona.

Miasta, aplikując do danej sieci, wypełniają formularz zgłoszeniowy (zał. 1a lub 2a - w zależności od tego czy wnioskodawcy aplikują do udziału w sieci PIM w charakterze Miasta Lidera czy Miasta Partnerskiego).

W przypadku Miasta Partnera, w formularzu należy opisać między innymi swoje doświadczenia w danej dziedzinie (mobilność miejska lub rewitalizacja lub jakość powietrza) oraz aktualne wyzwanie/a i/lub problem/y, które chce się rozwiązać. Natomiast, w przypadku Miasta Lidera opis ten zawierać powinien także pomysł na sieć, doświadczenie, motywację oraz zasoby kadrowe.

Szczegóły dot. naboru do sieci PIM zawarte są w Regulaminie naboru Miast Partnerskich do udziału w pilotażowych sieciach w ramach projektu „Partnerska Inicjatywa Miast” (zał. 1 Regulamin naboru (Miasto Lider) oraz zał. 1b załącznik do Regulamin naboru (kryteria wyboru - Miasto Lider) lub zał. 2 Regulamin naboru – (Miasta Partnerskie) oraz zał. 2b załącznik do Regulamin naboru (kryteria wyboru - Miasta Partnerskie).

Pliki do pobrania:

Zał. 1 Regulamin naboru (Miasto Lider) (PDF 81 KB)
Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy – Miasto Lider (DOC 68 KB)
Zał. 1b załącznik do Regulaminu naboru (kryteria wyboru - Miasto Lider) (PDF 50 KB)
Zał. 2 Regulamin naboru (Miasto Partnerskie) (PDF 84 KB)
Zał. 2a Formularz zgłoszeniowy – (Miasto Partnerskie) (DOC 61 KB)
Zał. 2b załącznik do Regulaminu naboru (Miasto Partnerskie) (PDF 51 KB)
Zał. 3 Zasady realizacji PIM (PDF 276 KB)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres: miasta@mr.gov.pl albo złożyć w formie pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem, w zapieczętowanej kopercie, która musi zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres, w terminie do 18 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu do Ministerstwa Rozwoju).

Miejsce składania formularzy:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Strategii Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs – Partnerska Inicjatywa Miast. Miasto Partnerskie”.

Ocena nadesłanych zgłoszeń będzie prowadzona do 31 sierpnia 2017 r.