Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Ministerstwie Rozwoju o nowych przepisach dotyczących ujawniania danych niefinansowych

19 kwietnia 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Ministerstw Rozwoju i Finansów na temat odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania danych niefinansowych.

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu

Od 2018 r. ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Ma to związek z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. ustawy o rachunkowości wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy.

Zgodnie z ustawą, oświadczenia te powinny zawierać m.in. opisy polityk stosowanych przez spółki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wraz z opisem rezultatów stosowania tych polityk, a ponadto opis istotnych ryzyk związanych z działalnością spółki mogących wywierać niekorzystny wpływ na ww. polityki stosowane przez przedsiębiorstwa.

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu

Konferencję otworzył wiceminister finansów Wiesław Janczyk, który zwrócił uwagę na konieczność przygotowania przedsiębiorstw do nowych wymogów sprawozdawczych. Pierwsze obowiązkowe rozszerzone ujawnienia danych niefinansowych będą dotyczyć już 2017 roku.  

W ramach panelu dyskusyjnego dotyczącego nowych trendów w odniesieniu do spraw pracowniczych i poszanowania praw człowieka, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował o planowanej nowelizacji kodeksu pracy oraz innych działaniach zmierzających do wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu

W konferencji uczestniczyli członkowie zarządów oraz rad nadzorczych największych spółek w Polsce, z których większość została objęta nowymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości niefinansowej.