Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wkrótce pierwsze pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ trafią do przedsiębiorców

Województwo pomorskie jako pierwsze zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGKPomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, to 408,41 mln zł.

9 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, BGK podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie. W całości zostanie ono przeznaczone na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości.

Pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - podpisanie umów

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponować kwotą 36 mln zł, a Pomorski Fundusz Pożyczkowy, 30 mln zł. Wraz z wkładem budżetu państwa jest to ok. 90 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Celem programu jest wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększenie ich produktywności. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

Pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - podpisanie umów

Trzecią umowę BGK podpisze 11 sierpnia br. w Gdańsku z konsorcjum: Żuławskim Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu na łączną kwotę 24 mln zł.

"Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji prorozwojowych jest jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zależy nam, aby z ich pomocą realizowane były inwestycje o jak największej wartości" – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

 Wiceminister Adam Hamryszczak dodał, że niezwykle ważne jest to, że wkład finansowy, po wykorzystaniu, może być ponownie użyty, dzięki czemu z funduszy skorzystają kolejne firmy.

"W tej i poprzedniej unijnej perspektywie finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje z samorządami województw przy wsparciu lokalnej przedsiębiorczości. Dotychczas zachęciliśmy ponad 30 tysięcy firm w całej Polsce, aby zaczęły korzystać z instrumentów zwrotnych: pożyczek, gwarancji i wejść kapitałowych. Dzięki temu, że rozwijają się MŚP, polepsza się sytuacja gospodarcza w regionach, w których one działają"  – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
"To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Pomorzu.- powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Staramy się wypełnić lukę w finansowaniu zewnętrznym, którą obserwujemy na rynku dla tego właśnie sektora. Wierzę, że zaufanie, ale i odpowiedzialność, które dziś zostają powierzone kluczowym partnerom, tj. pośrednikom finansowym: Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu w realizacji konkretnych produktów już wkrótce zaowocuje zwiększeniem możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstw i w konsekwencji, rozwojem regionu. Cieszy nas, że województwo pomorskie pozostaje liderem wdrażania instrumentów zwrotnych i jako pierwsze województwo uczestniczy w podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi z regionalnych programów operacyjnych " – dodał marszałek.

Pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ - podpisanie umówZdjęcia: B. Kosiński/MR

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ to kolejny – po wdrażanej w okresie 2007-2013 Inicjatywie JEREMIE – projekt, w ramach którego realizowane jest wsparcie zwrotne. W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Pomorskie powierzyło BGK kwotę 287,4 mln zł, która trafiła do blisko sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGKPomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, wynosi 408,41 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Pomorza poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.