Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wojewodowie w procesie desygnacji

Ministerstwo Rozwoju przekazuje wojewodom cześć zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO). Porozumienia w tej sprawie podpisano 11 września br. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wojewodowie. 

"Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020" – podkreślił wiceszef resortu.

Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych.Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO.

Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą. 

"Przekazanie części tych zadań do wojewody jest rozwiązaniem czysto funkcjonalnym bo zamiast urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy musieliby jeździć do regionów, kontroli tych mogą dokonywać w imieniu MR urzędnicy wojewody" – wyjaśnił wiceminister.

Przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO, w zapewnianiu efektywnej oraz prawidłowej ich realizacji.

W wyłącznej kompetencji Ministerstwa Rozwoju pozostaje podejmowanie decyzji o udzieleniu, zawieszaniu i wycofywaniu desygnacji instytucjom ustanowionym w systemie wdrażania poszczególnych RPO.

Podpisanie porozumień wynika z wejścia w życie 2 września 2017 r. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - tzw. „ustawy wdrożeniowej”, która m.in. wprowadza przepisy umożliwiające włączenie wojewodów w  zadania związane z desygnacją RPO. Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spełniania, przez instytucje w systemie wdrażania programów operacyjnych, warunków zapewniających prawidłową ich realizację.

Urzędy Wojewódzkie uczestniczyły już we wdrażaniu funduszy UE w poprzednich perspektywach finansowych. Brały udział w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako Instytucje Pośredniczące. Tę samą rolę pełniły w certyfikacji wydatków RPO w okresie programowania 2007-2013.