Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Współpraca, nie rywalizacja

Poprawa jakości regulacji, a także relacje między środowiskami biznesu i przedsiębiorców, a administracją były głównymi tematami Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, pod egidą stowarzyszenia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiceminister M. Morawiecki na Polskim Kongresie Gospdoarczym

Coraz liczniejsze regulacje stanowią niezmiennie duże wyzwanie, zrówno dla przedsiębiorców, których one dotyczą, jak i administracji państwowej, odpowiedzialnej za ich przygotowanie i wdrażanie. Tym większa jest rola dialogu i współpracy między obydwoma środowiskami, co podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister M. Morawiecki na Polskim Kongresie GospdoarczymZdjęcia: Pracodawcy RP

"Nowoczesne państwa konkurują jakością współpracy między przedsiębiorcami a urzędnikami, dlatego rząd stawia na współpracę, a nie rywalizację" - powiedział.

Powstały już fora do twórczej wymiany poglądów na temat regulacji, czego przykładem jest Radia Dialogu Społecznego. Jej rolą jest tworzenie płaszczyny dla wspomnianej współpracy środowisk przedsiębiorców, pracowników, jak i administracji rządowej. Współpraca ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnącej liczby zobowiązań regulacyjnych związanych z wdrażaniem prawa europejskiego na polskim gruncie.

"Bardzo zależy nam na pozytywnym lobbingu polskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców, by móc wspólnie wypracowywać polskie stanowisko w kluczowych kwestiach. Dlatego powinniśmy skupić się na budowaniu mechanizmów większego zaufania między światem biznesu i administracji" - zaznaczył wicepremier Morawiecki.

Podczas panelu „Uwolnić potencjał inwestycyjny!” wiceminister Paweł Chorąży mówił o projekcie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Poza „technicznym” zakresem nowelizacji, zawiera on przepisy dotyczące tzw. klauzul społecznych oraz instytucji zamówień in-house.

W ramach nowelizacji Prawa zamówień publicznych nałożono na zamawiających obowiązek wymagania od wykonawców stosowania w toku realizacji zamówień na usługi i na roboty budowlane formy zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy pozwolą na poprawę jakości zatrudnienia. Uchwalone zmiany będą więc skutkowały poprawą sytuacji grup dotychczas zatrudnianych na umowy czasowe czy cywilnoprawne. Pozwolą także na eliminację dumpingu płacowego i nieuczciwych praktyk konkurencyjnych. Umożliwią również zaistnienie na rynku zamówień publicznych tych przedsiębiorstw, które są społecznie odpowiedzialne, a także podmiotów ekonomii społecznej, których podstawowym celem istnienia nie jest zysk gospodarczy, tylko osiąganie korzyści społecznych.

Nowelizacja wprowadza jednocześnie tzw. klauzule społeczne, czyli możliwość zamówień zastrzeżonych dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dzięki ich stosowaniu w zamówieniach publicznych możemy osiągać ważne cele społeczne, a nie tylko gospodarcze. Umożliwienie udzielania zamówień zastrzeżonych wykonawcom zatrudniającym osoby, które mają trudności w integracji, zapobiegać będzie społecznemu wykluczeniu tych osób.

Natomiast projektowane przepisy dotyczące zamówień publicznych in-house są oparte na przepisach dyrektyw, które stanowią skodyfikowanie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o bezprzetargowe udzielanie zamówień spółkom publicznym, w tym samorządowym. Przewidziane w projekcie przepisy o zamówieniach in-house nie są prostym przeniesieniem przepisów dyrektyw. W stosunku do dyrektywy proponowane rozwiązanie zaostrza możliwości zlecania zadań bez przetargu.

Jednym z uczestników panelu o stanowieniu prawa "Między stabilnością a elastycznością - rzecz o prawie w XXI w" był wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Podczas panelu dyskutowano o skutkach dla przedsiębiorców wynikających z niestabilnego i niespójnego otoczenia prawno-regulacyjnego. Ważnym punktem debaty była rola konsultacji społecznych.

"Nie mamy waszego praktycznego wyczucia dotyczącego wielu regulacji. Potrzebna jest wasza pomoc. Swoją wiedzę o potrzebach przedsiębiorców czerpiemy od was samych."- powiedział wice szef resortu

Polski Kongres Gospodarczy co cykliczne wydarzenie organizowane przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.