Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wznowienie naboru wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji

Ministerstwo Rozwoju wznawia nabór wniosków o akredytację Ośrodków Innowacji świadczących usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji.

W wyniku doświadczeń zdobytych podczas pierwszego naboru wniosków o akredytacje, zmieniono kryteria, wzór wniosku i regulamin.

"Wprowadzone przez nas zmiany mają zapewnić, że akredytacja Ministerstwa Rozwoju będzie przyznawana rzeczywistym Ośrodkom Innowacji, a nie podmiotom, których wyłącznym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych"  – podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
"Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki to jedno z podstawowych założeń Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju." - dodaje.

W zmienionej dokumentacji określono kategorie usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, w ramach których Ośrodki Innowacji będą ubiegać się o akredytację. We wniosku należy przedstawić potencjał rzeczowy i kadrowy do świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Trzeba również opisać doświadczenie we współpracy z innymi Ośrodkami Innowacji oraz podać przykłady realizowanych przedsięwzięć na rzecz promowania innowacyjności. Ułatwieniem dla Wnioskodawców będzie wprowadzenie Zestawienia dokumentów finansowych poświadczających wykonanie usług o określonej wartości.

Nabór wniosków o akredytację kierowany jest do Ośrodków Innowacji świadczących specjalistyczne:

  • usługi doradcze w zakresie innowacji oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone;
  • usługi wsparcia innowacji, oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Wnioski o akredytację wraz z właściwymi załącznikami można składać: od 3 października 2016 r. w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji aplikacyjnej w PDF na adres: akredytacja@mr.gov.pl) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, w dniach pracy instytucji, w godz. 8.15 – 16.15 albo przesłać pocztą lub kurierem na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem: Wniosek o akredytację ośrodków innowacji

Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii Ministerstwa Rozwoju. Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa aż do odwołania.

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: akredytacja@mr.gov.pl oraz telefonicznie pod nr 22 693-55-57.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce Innowacyjność