Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Źródła finansowania 

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

  • środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
  • środki własne inwestorów prywatnych,
  • środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
  • środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju (Konkurs Azbest),
  • środki funduszy ochrony środowiska.

Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 (PDF 3 MB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. NFOŚiGW w Warszawie uruchomił kolejny Program Priorytetowy „SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” na lata 2015-2020, w łącznej kwocie 80 mln zł. 

W ramach tego programu gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zadania dotyczące demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na te same działania na obszarach objętych klęską żywiołową. Zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW ustala odrębnie.

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

Kontakty do WFOŚiGW

Konkurs Azbest

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli. Zasady konkursu zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Oferty można składać na następujące zadania:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych;

2)         organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3)         wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie. 

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2)         aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
  • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Regulamin Konkursu (PDF 222 KB)

Oferty należy składać za pomocą aplikacji internetowej dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl/konkurs/

Aplikacja będzie aktywna do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59.

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju i wysyłane do Beneficjentów.

Wzór porozumienia  (PDF 309 KB)

Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Sprawozdanie końcowe - wzór  (RTF 71 KB)

Informacje przydatne przy wprowadzaniu danych do Bazy Azbestowej:

 

Kontakt:

Izabela Drelich-Sikorska
tel. 22 273 85 04
e-mail: Izabela.Drelich-Sikorska@mr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa