Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Źródła finansowania 

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

  • środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
  • środki własne inwestorów prywatnych,
  • środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
  • środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju (Konkurs Azbest),
  • środki funduszy ochrony środowiska.

Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 (PDF 3 MB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. NFOŚiGW w Warszawie uruchomił kolejny Program Priorytetowy „SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” na lata 2015-2020, w łącznej kwocie 80 mln zł. 

W ramach tego programu gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zadania dotyczące demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na te same działania na obszarach objętych klęską żywiołową. Zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW ustala odrębnie.

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

Kontakty do WFOŚiGW

Konkurs Azbest

W ramach Konkursu Azbest do Ministerstwa Rozwoju wpłynęło łącznie 196 ofert, w tym:

  • 2 oferty na zadania w bloku 2 (obie spełniające kryteria formalne);
  • 175 ofert na zadania w bloku 3 (w tym 143 spełniające kryteria formalne);
  • 19 ofert po terminie.

Dotacje zostały przyznane 95 oferentom, w tym:

  • 94 gminom na zadania z bloku 3 na łączną kwotę 1 124 300,00 zł;
  • 1 gminie na zadanie z bloku 2 na kwotę 2 800,00 zł.

Wyniki Konkursu  (PDF 21 KB)

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Informacje przydatne przy wprowadzaniu danych do Bazy Azbestowej:

 

Kontakt:

Izabela Drelich-Sikorska
tel. 22 273 85 04
e-mail: Izabela.Drelich-Sikorska@mr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa