Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Źródła finansowania 

Źródłami finansowania usuwania azbestu są:

 • środki własne właścicieli obiektów budowlanych,
 • środki własne inwestorów prywatnych,
 • środki własne jednostek samorządu terytorialnego,
 • środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Rozwoju (Konkurs Azbest),
 • środki funduszy ochrony środowiska.

Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020 (PDF 3 MB)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. NFOŚiGW w Warszawie uruchomił kolejny Program Priorytetowy „SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” na lata 2015-2020, w łącznej kwocie 80 mln zł. 

W ramach tego programu gminy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zadania dotyczące demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania wyrobów zawierających azbest oraz na te same działania na obszarach objętych klęską żywiołową. Zasady udzielania wsparcia każdy z WFOŚiGW ustala odrębnie.

Kredyty we współpracy z WFOŚIGW (Bank Ochrony Środowiska S.A.)

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. BOŚ współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

Kontakty do WFOŚiGW

Konkurs Azbest

W ramach Konkursu Azbest 2017! wpłynęły 684 oferty, z tego ocenie zostały poddane 334 oferty zakończone:

 • 15 ofert na zadania z bloku 2,
 • 319 ofert na zadania z bloku 3.

Do przyznania dotacji zakwalifikowały się 3 oferty z bloku 2 (działania edukacyjno-informacyjne) oraz 175 ofert z bloku 3 na inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest.

Dotacje zostały przyznane:

 • w bloku 2 - dla 3 gmin - łączna kwota dotacji: 12 800,00 zł,
 • w bloku 3 - dla 124 gmin - łączna kwota dotacji: 1 442 000,00 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu została opracowana Lista rezerwowa z 10 gminami, którym udzielenie dotacji będzie możliwe po zabezpieczeniu środków na ten cel (na zadania z bloku 3). Gminy z Listy rezerwowej będą informowane indywidulanie o możliwości otrzymania dotacji.

Wyniki konkursu Azbest 2017!

Wyniki - blok 2 (PDF 10 KB)

Wyniki - blok 3 (PDF 30 KB)

Lista rezerwowa - blok 3 (PDF 11 KB)

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach lokalnych;

2)         organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;

3)         wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, bądź opracowań prezentujących osiągnięcia w tej dziedzinie. 

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

1)         wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
 • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2)         aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 • dotyczącej osób fizycznych, wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf, zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej konkursu; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl);
 • dotyczącej osób prawnych, wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Regulamin Konkursu (PDF 222 KB)

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Rozwoju i wysyłane do Beneficjentów.

Wzór porozumienia  (PDF 309 KB)

Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Sprawozdanie końcowe - WZÓR DO POBRANIA (RTF 72 KB)

Informacje przydatne przy wprowadzaniu danych do Bazy Azbestowej:

 

Kontakt:

Izabela Drelich-Sikorska
tel. 22 273 85 04
e-mail: Izabela.Drelich-Sikorska@mr.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa