Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu

Czym jest Dokument Implementacyjny

Uszczegółowieniem priorytetów transportowych zawartych w Strategii Rozwoju Transportu jest Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Rząd przyjął go 13 października 2014 r.

Dokument Implementacyjny uszczegóławia SRT przez określenie celów operacyjnych, jakie Polska musi osiągnąć w latach 2014-2023 w różnych gałęziach transportu, korzystając ze wsparcia funduszy UE. Jest to więc kompleksowy plan strategiczny inwestycji transportowych, wymagany przez Komisję Europejską.

W oparciu o zapisane w dokumencie planowane rezultaty oraz kryteria wyboru projektów, powstała lista inwestycji, które będą mogły otrzymać wsparcie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Funduszu Łącząc Europę. Dostępne środki nie wystarczą jednak na sfinansowanie wszystkich wymienionych na liście projektów. Część z nich będzie realizowana po 2020 r.

Cele dokumentu implementacyjnego

Główne cele Dokumentu Implementacyjnego to:

 • uzupełnienie sieci transportowej (w tym transeuropejskiej sieci transportowej - TEN-T),
 • skrócenie czasu przejazdu między miastami wojewódzkimi,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

W dokumencie zapisano też cele operacyjne:

 • skrócenie czasu przejazdu koleją między miastami wojewódzkimi średnio o 33 proc., a drogami 15 proc.,
 • zmodernizowanie 86 proc. pasażerskiej oraz 90 proc. towarowej bazowej sieci TEN-T,
 • uzyskanie stałych prędkości pociągów na długich odcinkach,
 • poprawa przejezdności na wjazdach do aglomeracji i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza duże miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój multimodalnych portów morskich,
 • poprawa dostępu do portów od strony morza i lądu,
 • zwiększenie długości dróg żeglownych o parametrach drogi wodnej co najmniej III klasy.

Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (PDF 4 MB)

Załącznik 1 do Dokumentu Implementacyjnego - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (PDF 783 KB)

Raport z udziału społeczeństwa w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (PDF 4 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom I (PDF 21 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom II (PDF 14 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego - Tom III (PDF 867 KB)

Ogłoszenie o przyjęciu Dokumentu Implementacyjnego (PDF 63 KB)