Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EFIS w Polsce. Lista projektów rządowych

Funkcjonowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w Polsce daje możliwość realizacji i finansowania na korzystnych warunkach inwestycji o strategicznych znaczeniu. Tym samym wykorzystanie EFIS przez polskich przedsiębiorców i instytucje publiczne przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez m.in. wzrost liczby inwestycji oraz poprawę infrastruktury.

Dodatkowo, EFIS stanowi ważne narzędzie do realizacji celów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Może on być jednym ze źródeł finansowania Strategii, która zakłada wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliższych latach.

Stan wykorzystania EFIS w Polsce

Okno Infrastruktura i innowacje

Do stycznia 2018 r. do wsparcia z EFIS zostały zatwierdzone 24 polskie projekty o łącznej szacunkowej wartości ponad 27,5 mld zł. Na tę liczbę składa się 6 projektów rządowych o łącznej wartości ponad 7,5 mld zł.

Lista projektów, które uzyskały pozytywną decyzję kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wsparcie z EFIS (PDF 58 KB)

W marcu 2016 r. gdy resort obejmował funkcję koordynatora ds. Planu Junckera w Polsce, jeden projekt Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, dotyczący budowy drugiej linii produkcji mleka w proszku, posiadał pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu w ramach EFIS. Zmianę liczby polskich projektów zatwierdzonych do wsparcia z EFIS w ramach tego okna obrazuje poniższy wykres:

Wykres przedstawiający wartość wsparcia EFIS w projektach zatwierdzonych przez EBI w oknie infrastruktura i innowacje, na dzień 10 listopada 2017 r.

Dodatkowo, EBI zatwierdziło projekty wielonarodowe, które będą realizowane w kilku krajach UE, w tym w Polsce.

Lista projektów międzynarodowych, które są realizowane także w Polsce ze wsparciem EFIS (PDF 54 KB)

Okno MŚP i spółki o średniej kapitalizacji

W ramach wsparcia EFIS dedykowanego MŚP i spółkom średniej kapitalizacji, całkowita wartość preferencyjnego finansowania dostępnego dla przedsiębiorców wynosi obecnie ponad 2,7 mld zł.

Wsparcie obecnie oferowane jest przez trzech pośredników narodowych w ramach programów Horyzont 2020, COSME oraz EaSI. Są nimi: BGK – 1 umowa, PKO Leasing (dawniej Raiffeisen Leasing Polska) – 2 umowy oraz NEST Bank - 1 umowa.

Według danych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej na koniec III kwartału 2017 r., z kwoty tej wykorzystanych zostało ponad 1,4 mld zł w ramach 7 662 umów z ostatecznymi odbiorcami.

Wykorzystanie EFIS w oknie MŚP i spółki sredniej kapitalizacji na koniec III kwartału 2017 r.

Źródło danych: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Rola Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie dostępnych instrumentów w Planie inwestycyjnym dla Europy, w szczególności odpowiadając za:

 • zapewnienie inwestorom i promotorom projektów informacji na temat możliwości wykorzystania wsparcia finansowego oferowanego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS),
 • wsparcie dla promotorów projektów w trakcie aplikowania o wsparcie finansowe w ramach EFIS,
 • opracowanie listy rządowych projektów inwestycyjnych, które będą starały się o finansowanie w ramach EFIS
 • upowszechnianie informacji i zachęcanie do wykorzystywania EFIS, EPPI oraz ECDI w procesie inwestycyjnym.

Jesteśmy otwarci na udzielanie wsparcia promotorom projektów w zakresie wstępnej weryfikacji informacji o projekcie (zakres memorandum informacyjnego (PDF 52 KB)) pod kątem, czy spełniają one minimalne wymogi banku do rozpoczęcia procedury oceny kredytowej projektu. Nasza pomoc również może przybrać formę, m.in. indywidualnych lub grupowych spotkań roboczych, w tym z udziałem przedstawicieli EBI.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS

Lista projektów rządowych, które będą starały się o finansowanie w ramach EFIS, powstała we współpracy z poszczególnymi resortami i ma na celu wsparcie w bardziej efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje EFIS. 

Została ona przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu. 

Dokument jest na bieżąco aktualizowany m.in. w zakresie liczby projektów oraz statusu prac na opracowaniem memorandum informacyjnego.

Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach EFIS, stan na dzień 18 grudnia 2017 r. (PDF 141 KB)

Łączenie EFIS z funduszami – zalecenia Ministerstwa Rozwoju

W niektórych projektach może zaistnieć potrzeba jednoczesnego wykorzystania EFIS i dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

W takiej sytuacji należy zastosować szczególne podejście, a sposób postępowania będzie zależał od kategorii inwestycji.

Poniżej zamieszczono Zalecenia Ministerstwa Rozwoju w tym zakresie. W razie uwag i pytań do materiału, uprzejmie prosimy o kontakt.

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju w zakresie łączenia EFIS z EFSI na poziomie projektu (PDF 141 KB)

Komplementarność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych, wersja oryginalna - angielskojęzyczna (PDF 692 KB)

Komplementarność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strukturalnych, robocze tłumaczenie MR na język polski (PDF 1 MB)

Punkty kontaktowe w zakresie mechanizmu koordynacji EFIS i EPPI w ramach administracji rządowej

 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Funduszy Europejskich
  e-mail: dfe@mkidn.gov.pl
  tel. (+48) 22 42 10 302

 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW
  e-mail: cecylia.lesniewska@nauka.gov.pl
  tel. (+48) 22 529 22 95

 3. Ministerstwo Cyfryzacji
  Wydział Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
  Biuro Ministra
  e-mail: adam.rogowski@mc.gov.pl
  tel. (+48) 22 245 58 42
  e-mail: michal.pukaluk@mc.gov.pl
  tel. (+48) 22 245 58 40

 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej
  W trakcie ustalania

 5. Ministerstwo Energii
  Departament Innowacji i Rozwoju Technologii
  e-mail: sekretariatDIT@me.gov.pl
  tel. (+48) 22 695 81 50

 6. Ministerstwo Finansów
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  e-mail: efis@mf.gov.pl

 7. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  e-mail: sekretariatDWM@mgm.gov.pl
 8. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Departament Funduszy Europejskich
  e-mail: sekretariatDSW@mib.gov.pl
  e-mail: monika.bieniaszewska@mib.gov.pl

 9. Ministerstwo Obrony Narodowej
  e-mail: dpbm.koordynacja@mon.gov.pl

 10. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  email: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl
  tel. (+48) 22 461 63 45

 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Departament Finansów
  e-mail: beata.gawlik-pliszka@minrol.gov.pl
  e-mail: sekretariatdf@minrol.gov.pl
  tel. (+48) 22 623 16 64

 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Ministra
  e-mail: maryla.debicka@msit.gov.pl
  tel. (+48) 22 24 47 341

 13. Ministerstwo Sprawiedliwości
  W trakcie ustalania

 14. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych
  e-mail: sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl
  e-mail: wojciech.szkotnicki@mswia.gov.pl 
  tel. (+22) 601 58 83

 15. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej
  e-mail: piotr.krasnicki@msz.gov.pl
  tel. (+48) 22 523 95 41

 16. Ministerstwo Środowiska
  Departament Funduszy Ekologicznych
  e-mail: joanna.ksiazek-wieder@mos.gov.pl
  e-mail: departament.funduszy.ekologicznych@mos.gov.pl
  e-mail: aleksandra.piotrowicz-przyluska@mos.gov.pl
  e-mail: jaroslaw.klonowski@mos.gov.pl

 17. Ministerstwo Zdrowia
  Departament Funduszy Europejskich
  e-mail: dep-fe@mz.gov.pl
  tel. (+48) 22 53 00 360 

Prezentacje

Przykłady projektów EFIS

Doświadczenia Tauron w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r. (PDF 463 KB)

Doświadczenia PTBS w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r.  (PDF 1 MB)

Doświadczenia Mlekpol w wykorzystaniu środków z EFIS, czerwiec 2017 r.  (PDF 2 MB)

Pozostałe

Rok Planu Junckera - Ministerstwo Rozwoju, czerwiec 2017 r. (PDF 314 KB)

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych dla dużych projektów w Polsce - EBI, czerwiec 2017 r.  (PDF 545 KB)

Doświadczenia we wdrażaniu Planu Junckera - Bank Gospodarstwa Krajowego, czerwiec 2017 r.  (PDF 773 KB)