Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jak pozyskać wsparcie EFIS?

Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do okna Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) pn. „Infrastruktura i innowacje” dedykowanego projektom inwestycyjnym o znacznej wartości.

Informacje nt. drugiego okna EFIS – „MŚP i spółki i średniej kapitalizacji”, w tym również dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie, znajdują się w zakładce pn. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Czym jest EFIS?

 • oferuje wsparcie o charakterze zwrotnym, nie dotacyjnym
 • wspiera projekty inwestycyjne o wartości co najmniej 25 mln euro, a dla projektów o charakterze innowacyjnym – powyżej 7 mln euro
 • zapewnia różnorodne formy finansowania, m.in. pożyczki, wejścia kapitałowe, gwarancje, obligacje hybrydowe
 • finansuje maksymalnie 50% wartości całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, zaś współfinansowanie może zostać zapewnione albo przez banki komercyjne albo bank rozwoju, jakim jest BGK
 • oferuje wsparcie dla inwestycji związanych z podwyższonym ryzykiem kredytowym (np. PPP, spółka specjalnego przeznaczenia, nowe technologie, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa). W ten sposób EFIS ma umożliwić realizację projektów, które w normalnych warunkach nie zostałyby zrealizowane z uwagi na nadmierne ryzyko.
 • daje możliwość finansowania podmiotów publicznych o trudnym do określenia profilu ryzykaü 
 • EFIS nie zakłada istnienia kopert narodowych, oznacza to, że nie ma określonej puli środków dla każdego z krajów UE
 • EFIS jest instrumentem zarządzanym centralnie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Dla kogo?

O wsparcie gwarantowane przez EFIS mogą aplikować:

 • podmioty dowolnej wielkości, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe
 • MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji
 • krajowe banki lub instytucje prorozwojowe lub instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem
 • fundusze kapitałowe/dłużne oraz wszelkie inne formy instrumentów zbiorowego inwestowania
 • platformy inwestycyjne
 • podmioty sektora publicznego (samorządowe i rządowe)

Na jakie projekty?

W ramach EFIS wspierane są projekty inwestycyjne o wartości co najmniej 25 mln euro (lub powyżej 7 mln euro dla projektów innowacyjnych), z różnorodnych obszarów.

Wspierane sektory w ramach EFIS

W zakresie wsparcia inwestycji z EFIS w poszczególnych sektorach występują pewne ograniczenia związane z politykami UE.

W szczególności należy mieć na uwadze następujące ograniczenia i wyłączenia:

 • w przypadku projektów wykorzystujących paliwa kopalniane istnieje maksymalny próg emisji dwutlenku węgla wynoszący 550g CO2/kWh. Szczegółowe informację w powyższym zakresie znajdują się na na stronie EBI.
 • brak finansowania dla inwestycji ściśle związanych wyłącznie z produkcją amunicji, uzbrojenia, wyposażenia i infrastruktury wojskowej. Możliwe jest natomiast finansowanie inwestycji dot. technologii o podwójnym zastosowaniu (wojskowym i cywilnym).
 • EBI w pewnych przypadkach może nie finansować projektów transportu lotniczego, które przewidują obsługiwanie lotów poza UE. Kwestia ta jest rozstrzygana przez po zgłoszeniu projektu, na bazie przedłożonych danych, m.in. w zakresie: typów samolotów, jakie są kupowane/zastępowane, wysokości nakładów inwestycyjnych, liczby kupowanych maszyn.
 • spełnienie wymogu w zakresie projektowania budynków wg norm obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku (od 1 stycznia 2019 roku w przypadku budynków publicznych), określonych w polskich przepisach (par. 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 • finansowanie projektów wydobywczych, gdzie udokumentowane jest istnienie zasobów. W innym przypadku koszty prac wydobywczych nie są kwalifikowane do finansowania przez bank.

Wymogi w odniesieniu do projektów starających się o wsparcie EFIS:

 • rentowność gospodarcza, co jest oceniane na podstawie przeprowadzonych analiz kosztów i korzyści (AKK) – w tym zakresie obowiązuje metodologia AKK stosowana jak dla projektów finansowanych z tytułu polityki spójności
 • techniczna wykonalność projektu
 • zapewnienie zasady dodatkowości * według której projekt nie miałby szans na realizację bez EFIS, nawet jeśli miałby zapewnione inne unijne instrumenty wsparcia
 • spójność ze strategiami politycznymi UE, tj. m.in. z celem inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, generowania miejsc pracy wysokiej jakości oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
 • możliwie jak największy wkład kapitałowy sektora prywatnego.

* dodatkowość oznacza, że projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez uzyskania wsparcia w postaci gwarancji UE oraz że inne formy finansowania nie są dostępne dla projektu z powodu jego profilu ryzyka. Działania EFIS mają charakter dodatkowy w stosunku do tradycyjnych działań podejmowanych przez EBI, ponieważ są one zasadniczo ukierunkowane na różne profile ryzyka. EFIS będzie na przykład zaangażowany w projekty w sektorach nowych zaawansowanych technologii i innowacji, a także w projekty finansowe postrzegane jako bardziej ryzykowne ze względu na ryzyko państwa, w którym będą realizowane, a także z uwagi na niechęć sektora prywatnego do podejmowania ryzyka. 

Warunki wsparcia

Wsparcie w ramach EFIS ma charakter zwrotny. Jest udzielane bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny, na preferencyjnych warunkach finansowych.

Wszelkie warunki wsparcia z EFIS takie jak okres spłaty, oprocentowanie, prowizje, zabezpieczenia, termin wypłaty, waluta kredytu, ustalane są indywidualnie dla każdego projektu, na etapie negocjacji umowy kredytowej z EBI.

Wartość finansowania może osiągnąć maksymalnie 50% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Jak aplikować?

EBI nie prowadzi szczególnego, dedykowanego EFIS naboru projektów do wsparcia. Procedura uzyskania wsparcia w kwestii proceduralnej nie odbiega od standardowej ścieżki weryfikacji projektu przez EBI.

Proces aplikowanie o wsparcie z EFIS

Promotor projektu powinien zgłosić się do EBI z posiadaną dokumentacją dotyczącą projektu. Następnie EBI – po przeprowadzeniu konsultacji i ewentualnych uzupełnień w dokumentacji – dokonuje oceny projektu.

Z uwagi na fakt, że w ramach procedury oceny kredytowej projektów przez EBI nie funkcjonuje formalny dokument, który stanowiłby rodzaj wniosku kredytowego, we współpracy z EBI wypracowano zakres informacji (tzw. memorandum informacyjne), który jest potrzebny do rozpoczęcia przez Bank oceny kredytowej.

Dokument ten może zostać złożony w języku polskim lub angielskim, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że na dalszym etapie oceny projektu niezbędne będzie dostarczenie dokumentacja w języku angielskim.

Zakres memorandum informacyjnego (PDF 52 KB)

W przypadku potrzeby określenia, czy dana inwestycja kwalifikuje się do wsparcia EFIS, jak i złożenia memorandum informacyjnego, należy bezpośrednio skontaktować się z warszawskim biurem EBI:

Plac Piłsudskiego1
00-078 Warszawa
tel. +48 22 310 05 00
email: warsaw@eib.org

Terminy

Nabór na finansowanie inwestycji z EFIS jest prowadzony w trybie ciągłym. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od 1 stycznia 2018 r. decyzję kredytową z EBI należy uzyskać do końca 2020 r. W związku z czym odpowiednio wcześnie należy przedłożyć dokumentację projektową do oceny EBI, najpóźniej do połowy 2020 r.

Wspieranie inwestorów sektora rządowego

Jeżeli jesteś inwestorem lub promotorem projektu, a jednocześnie jesteś podmiotem podległym administracji rządowej (jednostki budżetowe, agencje rządowe, spółki Skarbu Państwa) zamiar ubiegania się o wsparcie finansowe z EFIS należy zgłosić do punktu kontaktowego we właściwym ministerstwie.

Dane kontaktowe punktów zostały wskazane w zakładce EFIS w Polsce. Lista projektów rządowych. Szczegóły dotyczące warunków aplikowania o wsparcie przez inwestycje rządowe zostaną udzielone przez właściwy punkt kontaktowy.

W razie niejasności oraz trudności w aplikowaniu o wsparcie prosimy o przekazanie informacji na wskazany na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rozwoju: planinwestycyjny@mr.gov.pl.