Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polubowne rozwiązywanie sporów między przedsiębiorcami

Przedsiębiorco, prowadzisz spór z innym podmiotem? Możesz go rozwiązać nie tylko w sądzie. Są inne możliwości - spór możesz rozwiązać polubownie za pomocą mediacji lub arbitrażu.

Mediacja

Mediacja to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego między przedsiębiorcami sporu przy udziale profesjonalnego mediatora. Jej odformalizowany charakter daje uczestnikom mediacji idealne warunki do wypracowania ugody satysfakcjonujących obie strony ugody.

Zalety mediacji to:

  • szybkość zakończenia konfliktu,
  • oszczędność kosztów (np. wniosek o zatwierdzenie przed sądem ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem jest zwolniony od opłaty sądowej),
  • elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu spotkań mediacyjnych,
  • brak zbędnego formalizmu,
  • poufność postępowania,
  • pełny wpływ na sposób rozwiązania sporu (zawarcie ugody).

Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację (mediacja pozasądowa) albo na podstawie skierowania sądu, na każdym etapie postępowania (mediacja sądowa).

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron. Spotkania mediacyjne można odbywać w dogodnych dla uczestników terminach. Co do zasady koszty mediacji uczestnicy ponoszą po połowie.

Jak znaleźć mediatora?

Mediatorzy są umieszczani na listach prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych (dane kontaktowe sądów znajdziesz tutaj) lub ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Decydując się na mediację, strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. W przypadku mediacji sądowej, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy wyspecjalizowanego mediatora, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

Gdzie szukać informacji o ośrodkach mediacyjnych?

Przedsiębiorco, jeśli chcesz skorzystać z mediacji, dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Centrów Arbitrażu i Mediacji:  www.caim.gov.pl lub www.mediacjegospodarcze.gov.pl

W ramach projektu realizowanego z Funduszy Europejskich powołano 6 Centrów Arbitrażu i Mediacji: w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Powstały one dzięki współpracy z partnerami, tj. Izbą Przemysłowo-Handlową z Białegostoku, Fundacją Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica z Katowic, Izbą Przemysłowo-Handlową z Krakowa, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową z Poznania oraz Konfederacją Lewiatan. Centra te świadczą usługi mediacji dla przedsiębiorców. Na powyższej stronie można znaleźć również przykłady konkretnych sporów (studia przypadku, zawierające opis przebiegu procesu mediacji) oraz przykładowe wzory umów zawierające klauzulę mediacyjną.

Oprócz powyższych centrów usługi mediacyjne świadczą też inne ośrodki działające niezależnie w wielu regionach Polski. Informacje o ośrodkach i współpracujących z nimi mediatorach można znaleźć w Internecie (większość podmiotów świadczących usługi mediacyjne w swojej nazwie posługuje się zwrotem „ośrodek mediacji” lub „centrum mediacji”).

Na stronach internetowych centrów mediacji znajdują się nie tylko informacje o ofercie konkretnego centrum i procesie mediacyjnym, ale także regulamin, lista mediatorów i cennik usług.

Podstawa prawna

Art. 1831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego
Art. 1831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego

Arbitraż

Arbitraż to pozasądowy sposób rozstrzygania sporu, którego istotą jest powierzenie przez strony sporu gospodarczego kompetencji do jego rozstrzygnięcia osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy konflikt (arbiter).

Zalety arbitrażu to:

  • fachowość arbitrów,
  • poufność postępowania,
  • szybkość i elastyczność postępowania,
  • brak zbędnego formalizmu.

Warunkiem rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu jest zawarcie porozumienia w tym zakresie (zapis na sąd polubowny).

Jak znaleźć arbitra?

Na stronach internetowych sądów arbitrażowych znajdują się nie tylko informacje o ofercie konkretnego sądu i postępowaniu arbitrażowym, ale także regulamin, lista arbitrów i cennik usług. Większość podmiotów pełniących funkcję sądu arbitrażowego w swojej nazwie posługuje się zwrotem „sąd arbitrażowy” lub „sąd polubowny”.

Podstawa prawna

Art. 1161 § 1 i następne Kodeksu postępowania cywilnego 

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat mediacji cywilnej, mediacji rodzinnej, mediacji karnej?

Dodatkowe informacje można znaleźć w publikacjach na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości