Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

NEPTUNE  - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu”

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zaprasza zainteresowane firmy, jak i osoby fizyczne, do udziału w otwartym naborze na rozwój innowacyjnych projektów oraz do składania wniosków na ekspertów w ramach międzynarodowego projektu NEPTUNE.Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth).
Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, a budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:
- gospodarka wodna na terenach wiejskich,
- gospodarka wodna w miastach,
- logistyka portów,
- transport rzeczny oraz morski,
- środowisko/ochrona środowiska,
- morska oraz wodna energia odnawialna
W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy termin składania aplikacji upływa 15 marca 2017, kolejny 15 września 2017.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu.

Nabór na ekspertów projektu NEPTUNE.

Jest to szansa dla wszystkich osób posiadających doświadczenie w/w obszarach na prowadzenie profesjonalnych usług eksperckich dla beneficjentów konkursu o granty. Pomoc doradcza dla MŚP i przyszłych przedsiębiorców w realizacji projektów obejmowała będzie wsparcie w jednym z wymienionych obszarów: ochrona praw własności intelektualnej/przemysłowej, transfer/rozwój technologii, przezwyciężanie barier prawnych i społecznych, inkubacja, internacjonalizacja, czy demonstracja projektu na dużą skalę.
Wyłonieni w ramach konkursu eksperci będą mieli szansę nie tylko na odpłatne świadczenie usług wybranym podmiotom (system grantów),ale przede wszystkim okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Ponadto, lista ekspertów zostanie ogłoszona oraz opublikowana na stronie projektu NEPTUNE.

Nabór na ekspertów prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 15 września 2017.

Więcej informacji: http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Expression-of-Interest-for-the-establishment-of-a-List-of-Experts.

Projekt NEPTUNE Blue Growth Accelerator finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020.
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Związku: Panią Iloną Tobjasz (Koordynator projektu, tel. 514 108 919, itobjasz@space.biz.pl) lub Panem Piotrem Potepa (Współpracownik projektu, ppotepa@space.biz.pl)

Wyniki naboru projektów w 3 edycji Programu Wsparcia Polskiego Przeysłu Europejskiej Agencji Kosmicznej (termin naboru: 24 listopad 2016 r.)

Zespół  Zadaniowy Task-Force ESA-PL zakończył  procedurę ewaluacji wniosków złożonych w ramach 3. Edycji Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu ESA (termin naboru: 24 listopada  2016 r.)W ramach naboru złożono 38 wniosków przez 34 różne podmioty gospodarcze na  łączną kwotę 8, 1 mln euro, z czego 4 wnioski od instytucji badawczo-rozwojowych  w łącznej kwocie 700 tys. Euro. Pozostałe wnioski zostały złożone przez przedsiębiorców.Task Force rekomendował  do realizacji w ramach kontraktów ESA 19 projektów od 19 różnych podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 4,3 mln EUR.   Jedynie 2 z rekomendowanych projektów pochodzą z instytucji badawczo-rozwojowych.  Reszta, na łączną kwotę blisko 4 mln euro pochodzi z przemysłu.Współczynnik sukcesu dla tego konkursu wynosi 50% w odniesieniu do liczby składanych wniosków, a 53 % - w odniesieniu do łącznego wnioskowanego budżetu.Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie, wnioskodawcy są indywidualnie i bezpośrednio przez ESA informowani w odniesieniu do wyników oceny składanych projektów.

Zaproszenie do składania wniosków o sfinansowanie projektów w ramach programu NAVISP Element 2.

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała na portalu przetargowym EMITS zaproszenie do składania wniosków o sfinansowanie projektów w ramach programu NAVISP Element 2, ukierunkowanych na  rozwój innowacyjnych produktów konkurencyjnych w dziedzinie nawigacji satelitarnej (AO/1-8927/17/NL/MM). Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności przemysłowej państw członkowskich w szybko rozwijającym się sektorze nawigacji. Wnioski mogą składać podmioty posiadające doświadczenie w sektorze kosmicznym jak i bez takiego doświadczenia, firmy należące do sektora MSP, jak  też działające w formule start-up. Składane wnioski/projekty mogą dotyczyć segmentu satelitarnego, infrastruktury naziemnej i segmentu użytkowników, w tym aplikacji i usług. Zainteresowane podmioty powinny złożyć wstępny/ramowy projekt produktu/usługi, odpowiadającego planowanemu rozwojowi firmy w oparciu o powstały projekt/usługę. Po pozytywnej ocenie projektu wstępnego/ramowego przez ESA, Wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie pełnego wniosku wraz z listem popierającym od Polskiej Delegacji do ESA. Pełny wniosek zostanie poddany wnikliwej ocenie przez ESA. Szczegóły procesu przetargowego oraz wytyczne dotyczące przygotowywania wniosku (projektu) wstępnego/ramowego jak i pełnego wniosku (projektu) są opisane w informacjach dla wnioskodawców, dostępnych na portalu EMITS http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.mainl.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - rekrutacja na studia podyplomowe.

Szkoła Główna Handlowa rozpoczęła rekrutację na II edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce na rok akademicki 2017/2018.

Więcej informacji.... (PDF 56 KB) 
Program studiów. (PDF 38 KB)

2 czerwca 2017 roku rozpoczęła się II edycja KONKURSU O STAŻ – Rozwój kadr sektora kosmicznego dla absolwentów i młodych naukowców.

Konkurs organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Sukces pierwszej edycji, rozpoczętej w listopadzie 2016 roku, pokazał, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie organizatorzy postanowili uruchomić kolejny nabór tuż po zakończeniu programu pilotażowego.
Druga edycja KONKURSU O STAŻ adresowana jest w szczególności do :Absolwentów z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, w szczególności następujących kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, astronomia, nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie, którzy ukończyli studia maksymalnie 24 miesiące przed dniem ogłoszenia konkursu.Osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35 roku życia w dniu ogłoszenia konkursu.

Więcej o konkursie oraz wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Internecie, na stronie ARP S.A.

Konkurs w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta. Środki finansowe są przeznaczone na: dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na konkurs tematyczny FinTech w ramach kick start activities programu Integrated Application Promotions. 

Departament Innowacji, Wydział Polityki Kosmicznej Ministerstwa Rozwoju informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. uruchomiony został pierwszy z konkursów Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA w ramach kick-start activity dotyczący usług finansowych (FinTech), realizowanenego w ramach programu Integrated Application Promotions. Termin składania wniosków/projktów kończy się w dniu 19 września 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku składania wniosków/projektów w ramach konkursów ESA dotyczących programu Integrated Application Promotions, w tym tematycznych konkursów dot. kick-start, wymagane jest uzyskanie listu poparcia tzw. letter of support od Delegacji PL do ESA.
Informujemy, że pula środków w ramach IAP jest ograniczona oraz, że szacunkowa wartość wsparcia ESA dla projektu w ramach kick-start wynosi do 60 k€ (75% całkowitej wartości projektu).
W celu uzyskania listu poparcia niezbędnie jest przesłanie na adres e-mailowy: kosmos@mr.gov.pl wniosku/projektu w formie fiszki projektowej dotyczącej opracowanego  projektu, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wzór fiszki znajduje się na stronie internetowej MR.

Więcej o naborze w Internecie na stronie ESA…..
Wzór fiszki projektu …..

Konkurs Space Exploration MASTERS

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza innowatorów, przedsiębiorców, badaczy, uczelnie i instytuty do udziału w Space Exploration MASTERS, konkursie pomysłów i projektów na eksploracje przestrzeni kosmicznej na poziomie niskich orbit (LEO)  i w dalszych obszarach kosmosu. Rejestracja zainteresowanych podmiotów  kończy się w dniu 9 września 2017 r.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 500 000 Euro.

Więcej o konkursie…… (PDF 129 KB)

Strona w internecie ....

Przetarg w sektorze kosmicznym ogłoszony przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert w otwartym przetargu (EGNOS high accuracy service analysis, 2017/S 141-289060) na wykonanie analizy usług wysokiej dokładności świadczonych w oparciu o system EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w obowiązującej procedurze wyniesie 400.000,00 Euro.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa w dniu 3.10.2017 r., godz. 16.00 czasu lokalnego (Belgium-Brussels).

Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie…….