Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

O programie

Program stanowi jeden z instrumentów umożliwiających wsparcie projektów inwestycyjnych w Polsce. Celem głównym Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Cechuje go indywidualne podejście do inwestora. Stanowi on instrument interwencji służący przyciągnięciu inwestorów uznanych za ważnych, przy zastosowaniu zindywidualizowanej obsługi z wykorzystaniem dotacji o wysokości dostosowanej – w określonych ramach – do specyfiki danego przypadku.

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Beneficjenci

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy; kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. Przedstawiciele ministra do spraw gospodarki i PAIH udzielają stosownych informacji m.in. na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i formalnych wymogów umożliwiających udzielenie wsparcia w ramach Programu.

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 - uchwała NR 60/2016 Rady Ministrów (PDF 1 MB)