Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

National Contact Point OECD - English version of this page

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Wytyczne OECD) wyznaczają standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej. Zasady zebrane w Wytycznych OECD dotyczą różnych obszarów, poczynając od stosunków pracowniczych, kwestii środowiskowych, poszanowania praw człowieka oraz bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności w działalności firm.  

Wytyczne OECD zostały wydane przez OECD w 1976 r. i były kilkakrotnie aktualizowane. Najbardziej aktualna wersja pochodzi z 2011 r., kiedy to dodany został rozdział dotyczący praw człowieka, poszerzono zakres Wytycznych OECD o relacje biznesowe, także w łańcuchu dostaw i wprowadzono pojęcie zachowania należytej staranności na podstawie oceny ryzyka (due diligence).

Rządy krajów, które deklarują przestrzeganie Wytycznych, zobowiązane są do utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych OECD (KPK OECD). Głównym zadaniem Krajowego Punktu Kontaktowego OECD jest upowszechnianie Wytycznych OECD oraz rozpatrywanie zawiadomień dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych naruszających Wytyczne.  W Polsce KPK OECD utworzony został w 1998 roku w strukturze administracji centralnej (Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki). W 2001 r. KPK OECD został przeniesiony do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ). Od 2016 r. funkcjonuje w Ministerstwie Rozwoju.

Krajowe Punkty Kontaktowe OECD funkcjonują we wszystkich 35 krajach należących do OECD oraz w 12 krajach niezrzeszonych w OECD ale wdrażających Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Argentyna, Brazylia, Egipt, Jordania, Litwa, Kolumbia, Kostaryka, Maroko, Peru, Rumunia, Tunezja, Ukraina).  

Wytyczne OECD są zaleceniami w zakresie standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie, kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw, których działalność wykracza w jakikolwiek sposób poza granice jednego państwa. Przestrzeganie Wytycznych OECD jest zalecane przedsiębiorstwom, które mają swoją siedzibę na terenie jednego z państw wdrażających Wytyczne OECD oraz wszędzie tam, gdzie prowadzą one swoją działalność.  

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wielonarodowe w prowadzonej przez siebie działalności narusza Wytyczne OECD, możliwe jest złożenie zawiadomienia do KPK OECD, korzystając z procedury składania zawiadomienia (PDF 254 KB). KPK OECD po zapoznaniu się ze sprawą i po przyjęciu sprawy do rozpatrzenia może zaproponować stronom postępowanie mediacyjne. Celem mediacji jest znalezienie przez strony wspólnego polubownego rozwiązania problemu.  

Dane kontaktowe:

e-mail: kpk.oecd@mr.gov.pl

tel.: +48 22 273 84 99 lub +48 22 273 71 16

Korespondencję w wersji papierowej prosimy kierować na adres:

Krajowy Punkt Kontaktowy OECD

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/500-507 Warszawa

z dopiskiem:  „Korespondencja KPK OECD – do rąk własnych Pani Jacqueline Kacprzak”.

 

Do pobrania:

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (PDF 542 KB)
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (wersja angielska) (PDF 764 KB)
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (skrót) (PDF 348 KB)
Najczęściej zadawane pytania dotyczące składania zawiadomienia (PDF 284 KB)
Procedura postepowania w sprawie związanej z naruszeniem Wytycznych OECD (PDF 254 KB)
Formularz zawiadomienia (DOCX 68 KB)

Raport z działalności KPK za 2016 r. (PDF 407 KB)

 

Zapraszamy również na strony OECD z danymi kontaktowymi do sieci KPK OECD.