Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

obraz_gri

Raportowanie społeczne - kluczowy element CSR/RBC

Coraz więcej polskich firm wdraża w swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR/RBC). Jedną z tych zasad jest otwarte informowanie społeczeństwa, pracowników, lokalnych społeczności o działaniach firmy, niezwiązanych bezpośrednio z osiąganiem zysku, poprzez publikowanie tzw. raportów społecznych.   

Zachęcamy do obejrzenia filmu z debaty na temat ujawniania danych niefinansowych, w którym wyjaśniamy istotę raportowania niefinansowego. 

Dyrektywa UE dotycząca ujawniania informacji niefinansowych

Opracowywanie raportów prezentujących dane niefinansowe staje się coraz częściej dyskutowanym zagadnieniem m.in. za sprawą przyjęcia przez Unię Europejską w 2014 roku  dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności (PDF 375 KB). Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej przepisy te dotyczyć będą ok. 6.000 podmiotów.
W Polsce, od 2018 r. ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Ma to związek z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości  wdrażającej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE.

Zgodnie z ustawą, oświadczenia te powinny zawierać m.in. opisy polityk stosowanych przez spółki w odniesieniu do:

 • zagadnień społecznych,
 • spraw pracowniczych,
 • środowiska naturalnego,
 • poszanowania praw człowieka
 • przeciwdziałania korupcji

Ważne: Przepisy ustawy dotyczą firm, które spełniają dwa z trzech podanych niżej warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 500 osób
 • suma bilansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy powyżej 170 mln zł.  

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Finansów.

Wytyczne Komisji Europejskiej

26 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych. W opinii Komisji wytyczne te mogą być pomocne dla spółek w ujawnianiu w sposób spójny i porównywalny istotnych informacji niefinansowych. Więcej informacji na stronie Komisji.

Global Reporting Initiative, GRI G4

Najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego zostały opracowane przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI), której misja jest „sprawić, by raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju stało się standardową praktyka poprzez zapewnienie wskazówek i wsparcia dla organizacji.” 

Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI G4. Wytyczne GRI zawierają ogólne zasady komunikowania wpływu działalności biznesowej oraz szczegółowe wskaźniki odnoszące się do poszczególnych części raportu. GRI G4 przykłada dużą wagę do ustalenia w procesie dialogu z interesariuszami istotnych aspektów wybranych tematów dla danego przedsiębiorstwa. GRI G4 odwołują się do międzynarodowych standardów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, w tym: Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 10 Zasad ONZ Global Compact, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka

Szczegóły GRI G4 dostępne na stronie GRI.
Polska wersja standardu GRI G4 do pobrania:

Zasady raportowania i wskaźniki          Podręcznik stosowania wytycznych
zasady             podrecznik

SIN – Standard Informacji Niefinansowych

Standard Informacji Niefinansowych (SIN) także jest zbiorem wytycznych w zakresie raportowania społecznego, który umożliwia polskim spółkom wypełnienie obowiązków raportowania informacji niefinansowych. SIN został opracowany przez zespół redakcyjny składający się z ekspertów posiadających duże doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Więcej informacji tutaj.

Raportowanie zintegrowane

Dzielenie się doświadczeniami w zakresie integracji czynników społecznych i środowiskowych w codziennej działalności biznesowej sprzyja budowaniu wiarygodności oraz transparentności polskiego rynku. Duże firmy coraz częściej publikują raporty zintegrowane, czyli opisujące wyniki finansowe oraz dane niefinansowe.    

Pomocny w przygotowaniu raportu zintegrowanego może być Przewodnik dla przedsiębiorstw wydany przez Ministerstwo Gospodarki w 2013 r., który zawiera:

 • przegląd najważniejszych inicjatyw w zakresie raportowania zintegrowanego,
 • przykłady pierwszych raportów zintegrowanych (polskich i zagranicznych),
 • analizę korzyści związanych z raportowaniem zintegrowanym,
 • opis procesu integrowania danych finansowych i pozafinansowych

Raportowanie Zintegrowane - poradnik_(2013) (PDF 9 MB)

Poradnik dla raportujących

W październiku 2017 r. Ministerstwo Rozwoju wydało II poprawioną wersję Poradnika dla raportujących opracowanego przez Grupę roboczą ds. monitorowania trendów CSR Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Gospodarki) w 2015 r. Poradnik ten zawiera przegląd najbardziej aktualnych standardów raportowania oraz wskazuje na korzyści wynikające z raportowania.

Raportowanie niefinansowe - poradnik dla raportujących (PDF 2 MB)

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (ang. UN Guiding Principles Reporting Framework) stanowią pierwsze kompleksowe narzędzie dla przedsiębiorstw wspierające proces sporządzania sprawozdań na temat poszanowania praw człowieka.

Ramy sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (PDF 1 MB)