Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozwolenia na toksyczne związki chemiczne i ich prekursory

Kto może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie?

Każda:

 • osoba fizyczna przebywająca na terytorium Polski
 • osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • oraz inne podmioty mające siedzibę na terytorium Polski
 • przedsiębiorcy zagraniczni

chcący prowadzić na terytorium Polski działalność z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1 Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.  (PDF 962 KB)

Ważne!

Procedura dotyczy wyłącznie podmiotów i przedsiębiorców, których działalność nie jest podporządkowana lub nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.

 Jakie dokumenty należy złożyć? 

 1. wniosek (wzór do pobrania) (DOC 66 KB),
 2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 3. zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 4. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem,
 6. oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnieniu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.

Inne dokumenty (jeśli są wymagane według odrębnych przepisów):

 1. kopię koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej,
 2. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy,

Wypełnij wniosek osobno na każdy toksyczny związek chemiczny lub jego prekursor.

Gdzie należy przekazać wniosek?

Wnioski należy przekazywać na adres:  

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa 

Terminy składania wniosków

 1. w razie planowanego obrotu z zagranicą - 60 dni przed dniem dokonania obrotu,
 2. w razie planowanego rozpoczęcia produkcji - nie później niż w terminie 210 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji,
 3. w pozostałych przypadkach - miesiąc przed rozpoczęciem działalności.

Ile będziesz czekać na decyzję? 

Sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie.

W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego - decyzję otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Uzyskanie pozwolenia jest bezpłatne.

Inne informacje

Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 

Pozwolenia udziela się na czas oznaczony - nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Akty prawne