Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zezwolenia na obrót uzbrojeniem

Zezwolenie na obrót uzbrojeniem można uzyskać po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194).

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego lub może złożyć oświadczenie o korzystaniu z zezwolenia generalnego.

Zezwolenie indywidualne i globalne

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia może wystąpić:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

Z wnioskiem może wystąpić osoba zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania uzbrojeniem (WSK).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioskodawca składa wniosek wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o posiadaniu koncesji (MSWiA) lub innych zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów,
 • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe,
 • kopię certyfikatu WSK,
 • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego,
 • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy.

WAŻNA INFORMACJA!

Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Ile będziesz czekać na wydanie zezwolenia?

Zezwolenia są wydawane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że wniosek jest wypełniony poprawnie, a wszystkie wymagane załączniki zostały przekazane w komplecie.

Opłaty

Brak opłat za wydanie zezwolenia.

Więcej szczegółowych informacji

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania określonych dokumentów związanych z obrotem z zagranicą uzbrojeniem dostępne są na następujących stronach internetowych:

Zezwolenia generalne

Prowadzenie obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego wymaga złożenia oświadczenia o terminie jego rozpoczęcia. Oświadczenie należy złożyć organowi kontroli obrotu co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obrotu.

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-1  (PDF 218 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-2  (PDF 131 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-3 (PDF 189 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-4 (PDF 135 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-5 (PDF 135 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-6 (PDF 133 KB)

Rejestr podmiotów korzystających z Krajowego Zezwolenia Generalnego nr ZG-PL-U-7 (PDF 127 KB)

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194),
  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 33, poz. 163),
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 stycznia 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (Dz. U. z dnia 6 maja 2013 r. poz. 525),
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych (Dz. U. z dnia 29 maja 2013 r. poz. 620),
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2015 r. poz. 136),
  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z dnia 14 maja 2015 r. poz. 660),
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z dnia 23 lipca 2015 r. poz. 1021),
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2015 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 13 maja 2014 r. poz. 601),
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 13 maja 2014 r. poz. 602),
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Pełny wykaz sankcji, zaleceń, ograniczeń i decyzji znajduje się na stronach Unii Europejskiej Sankcje UE

Dane kontaktowe

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Tadeusz Ignasiak 

e-mail: Tadeusz.Ignasiak@mr.gov.pl 

tel. 22 693 56 86