Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Każdego roku organizacje międzynarodowe rozpisują przetargi o wartości kilkudziesięciu miliardów USD. Część z nich obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług bezpośrednio na rzecz samych organizacji. W takim przypadku szansę na uzyskanie zamówienia mogą mieć firmy oferujące na przykład: sprzęt i usługi IT oraz usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur.

Wiele organizacji ogłasza ponadto przetargi na potrzeby projektów i inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych regionach świata, w szczególności w państwach rozwijających się. W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

W ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju funkcjonuje Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Przedsiębiorców pragnących uzyskać informacje na temat przetargów tych organizacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pod adresem mzp@mr.gov.pl.

Nadzorowana przez Ministra Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, którego misją jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek przetargów organizacji międzynarodowych. Jej realizacja prowadzona jest poprzez nieodpłatną działalność informacyjną, doradczą i networkingową na rzecz polskich przedsiębiorstw ubiegających się o zamówienia organizacji międzynarodowych, w szczególności na rzecz firm z sektora MŚP.

Aktualności

P/2/2018 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ogłosił następujące przetargi lub ogłoszenia o poszukiwaniu zainteresowanych współpracą firm:

a) dostawa usług w zakresie drukowania  dla biur ONZ na Białorusi . Zgłoszenia do 18 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje na stronie UNDP - drukowanie

b) dostawę systemów chłodzenia dla kombinatu „Progress” w Kijowie, na Ukrainie. Termin składania ofert: 5 luty 2018 r.Szczegółowe informacje na stronie: UNDP-kombinat

c) dostawę leków i sprzętu medycznego różnego rodzaju dla pacjentów na Ukrainie:Szczegółowe informacje:UNDP-leki(1) UNDP-leki(2)UNDP-leki(3)UNDP-leki(4)

P/1/2018 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) ogłosił przetarg na dostarczenie sprzętu medycznego dla szpitali w Jemenie. Ofertę realizacji zamówienia należy przygotować i przesłać do dnia 18 stycznia 2018 r. do biura UNDP w Sanie, Jemen. Przetarg odbywa się wg procedury UNDP, oferty należy przygotować w języku angielskim. Dodatkowe informacje można uzyskać od Pana Waleed Alkadri,  e-mail waleed.alkadri@undp.org  tel. 967 1 448605.

Zasady organizacji przetargów przez UNDP opisane są na stronie UNDP - zamówienia

29 stycznia 2018 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Zamień kontakty na kontrakty”, poświęcone tworzeniu konsorcjów i innych form współpracy przy przetargach publicznych, organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

14 lutego 2018 r. odbędzie się w Genewie seminarium pt. „How to do Business with the United Nations?”, zorganizowane przez genewskie Biuro ONZ. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

Przetargi NATO

Od roku  1999 roku  Polska należy do Organizacji  Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla Agencji i jej biur. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

Jednak wiele zakupów dokonywanych przez NATO dotyczy towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, obsług doradczych. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy z państw członkowskich NATO. Przetargi ogłaszają:

NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Zakres jej zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy ale także: usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomi i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny.

Firmy zainteresowane współpracą z NSPA muszą zarejestrować się w bazie dostawców NATO.

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency). Zakres jej zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji w tym miejscu.

Kwatera Głowna NATO w Brukseli także dokonuje  szeregu  zakupów. Najlepszym źródłem informacji o ogłaszanych przetargach jest platforma zamówień NATO HQ.

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego realizuje na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa ( NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP. Więcej informacji w tym miejscu.

Niektóre przetargi realizowane przez Agencje i biura NATO wymagają, aby zgłaszający się Oferenci byli albo zgłoszeni w formie nominacji lub otrzymali deklaracje uprawnienia od władz kraju członkowskiego NATO. W Polsce takie dokumenty przygotowuje Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Międzynarodowej. Szczegółowe informacje, w tym regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia wraz z wzorami wniosków, dostępne są na stronie BIP Ministerstwa Rozwoju. Zamieszczane są tam również informacje na temat planowanych przez NATO przetargów.

Komunikaty o przetargach NATO

Regulamin i wzory wniosków

Przetargi UNIDO

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłowego w państwach rozwijających się. UNIDO co roku ogłasza przetargi na zakup towarów i usług o wartości ok. 100 mln. EUR na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej oraz dla utrzymania i zaopatrzenia swojej siedziby w Wiedniu i biur regionalnych. UNIDO poszukuje przede wszystkim kontrahentów świadczących usługi doradcze w zakresie np. ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, jak również partnerów dostarczających usługi konferencyjne i szkoleniowe. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu, m.in. urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego, systemów i infrastruktury OZE, maszyn wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, sprzętu górniczego, systemów zarządzania i recyklingu odpadów, urządzeń służących do zastąpienia substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących efekt cieplarniany, sprzętu telekomunikacyjnego.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach UNIDO zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o aktualnych zamówieniach, a w szczególności do rejestracji w bazie dostawców. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia UNIDO.

Platforma zamówień UNIDO

Informacje o systemie zamówień UNIDO

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu

Przetargi pozostałych organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych

Zachęcamy również do śledzenia informacji o przetargach rozpisywanych przez inne podmioty Systemu Narodów Zjednoczonych. Co roku dokonują one zakupów o wartości około 17,6 mld. USD, obejmujących zwłaszcza towary i usługi z sektorów takich jak: ochrona zdrowia, transport, usługi konsultacyjne oraz wsparcie administracyjne i operacyjne, budownictwo i inżynieria, żywność i produkcja rolna.

Platforma zamówień wszystkich organizacji systemu ONZ

Przewodnik „Zamówienia publiczne ONZ”

Przetargi OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 35 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. W 2016 r. wysokość wydatków poniesionych przez OECD na zakup towarów i usług dostarczanych przez podmioty trzecie wyniosła 138 mln. EUR. Organizacja poszukuje w szczególności kontrahentów zapewniających: usługi intelektualne (konsultanci, doradcy), sprzęt i usługi IT, usługi z zakresu publikacji i komunikacji, usługi konferencyjne, usługi ogólne (zwł. z zakresu zarządzania nieruchomościami i zakupu wyposażenia).

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach OECD zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o aktualnych zamówieniach, które pojawiają się na stronach Organizacji. Zachęcamy również do rejestracji w bazie dostawców, z której korzystają komórki organizacyjne OECD przy dokonywaniu zamówień. Jest to wymóg niezbędny, aby móc ubiegać się o zamówienia OECD.

Baza dostawców i aktualnych zamówień OECD

Informacje o systemie zamówień OECD

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu

Przetargi innych organizacji międzynarodowych

Atrakcyjne możliwości biznesowe stwarza również rynek zamówień udzielanych przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe. Dla przykładu Grupa Banku Światowego co roku rozpisuje przetargi o wartości około 15–20 mld. USD, które są ogłaszane zarówno na potrzeby własnej działalności, jak też na rzecz projektów pomocowych realizowanych we wszystkich regionach świata. Z kolei rynek zamówień publicznych Unii Europejskiej obejmuje dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz zarówno Komisji Europejskiej i ponad 40 agencji, jak też na rzecz projektów i programów realizowanych przez UE w państwach trzecich. Polskie przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w przetargach UE i BŚ zachęcamy do zarejestrowania się na ich portalach przetargowych oraz do regularnego śledzenia publikowanych tam ofert.

Baza przetargów Unii Europejskiej (TED)

Przewodnik po procedurach zamówień stosowanych w działaniach zewnętrznych UE

Platforma zamówień Banku Światowego i innych banków rozwojowych

Przetargi w ramach Umowy SOFA RP-USA

Rządy Polski i USA podpisały umowę o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP. W ramach tej umowy funkcjonują dwa porozumienia wykonawcze, które umożliwiają polskim przedsiębiorcom udział w przetargach na budowę baz i ośrodków wojskowych, w tym dostawę towarów i usług na terytorium RP, ogłaszanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać dostęp do ogłoszeń o przetargach, należy zalogować się na stronie Federal Busines Opportunities i postępować zgodnie z instrukcją logowania.

Baza przetargów (FBO)