Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sektor obronny i bezpieczeństwa

Przemysłowy sektor obronny i bezpieczeństwa

Sektor obronny i bezpieczeństwa to istotne elementy sfery gospodarczej państwa. Ministerstwo Rozwoju wspiera je poprzez:

 • współpracę z Komisją Europejską w zakresie rozwoju europejskiego przemysłu obronnego i sektora bezpieczeństwa oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorców;
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy dwustronnej z przemysłami obronnymi;
 • promowanie eksportu produktów polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa;
 • wspólpracę z instytucjami NATO.

Europejska polityka w zakresie przemysłu sektora obronnego

Przemysł obronny jest jednym  z głównych obszarów gospodarki. Cechuje go m.in. duża innowacyjność oraz koncentracja na  inżynierii i technologii „high-end”. Wpływa również na segment elektroniczny, kosmiczny, a także lotnictwo cywilne.

Sektor zbrojeniowy jest zatem kluczowy dla dalszego rozwoju Europy jako światowego lidera w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Jednym z celów polityki europejskiej jest promowanie konkurencyjności, innowacyjności, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw sektora obronnego oraz zapewnienie rozwoju europejskiej bazy przemysłowej.

Gdzie znajdują się informacje na temat polityki europejskiej dot. przemysłu sektora obronnego oraz dokumenty i akty prawne?

Więcej informacji znajduje się na stronię Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz stronie Europejskiej Agencji Obrony.

Europejska polityka w zakresie przemysłu sektora bezpieczeństwa

Naturalną siłą napędową przemysłu sektora bezpieczeństwa jest technologia oraz połączenie badań naukowych, innowacji i zaawansowanych zastosowań z obszaru cywilnego oraz wojskowego.Produkty i usługi sektora są zróżnicowane i wymagają wysokiej wydajności naukowo-technicznej. 

Sektor bezpieczeństwa UE obejmuje następujące segmenty:

 • ochronę lotnictwa
 • ochronę na morzu
 • ochronę transportu
 • bezpieczeństwo granic
 • ochronę infrastruktury krytycznej
 • wywiad antyterrorystyczny (w tym bezpieczeństwo cybernetyczne i komunikację)
 • ochronę bezpieczeństwa fizycznego
 • zarządzanie kryzysowe
 • odzież ochronną
 • przemysł kosmiczny

Europejskie przedsiębiorstwa posiadają zaawansowane technologie, dzięki którym należą do światowych liderów w różnych segmentach sektora bezpieczeństwa. Aby dalej zwiększać konkurencyjność przemysłu, Unia Europejska realizuje zintegrowaną politykę. Opiera się ona na skoordynowanym podejściu do wyzwań, wspólnej strategii i wizji rozwoju.

Gdzie znajdują się informacje na temat polityki europejskiej dot. przemysłu sektora bezpieczeństwa oraz dokumenty i akty prawne?

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna Migracje i Sprawy Wewnętrzne.

Rozwój międzynarodowej współpracy dwustronnej z przemysłami obronnymi  

Jednym z naszych zadań jest umożliwianie współpracy polskich producentów oraz dostawców towarów i usług przeznaczonych do celów wojskowych i policyjnych, z innymi zagranicznymi przedsiębiorcami (z państw UE, NATO oraz państw zainteresowanych dwustronną współpracę). Przygotowujemy podstawy prawno-traktowane, nadzorujmy realizację oraz bierzemy udział w implementacji postanowień umów dwustronnych o współpracy przemysłów obronnych zawartych pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a zagranicznymi ministerstwami oraz umów o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej zawartych pomiędzy rządami.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o umowach dwustronnych skontaktuj się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

Promocja eksportu produktów polskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa

Wspieramy promocję wyrobów polskiego przemysłowego potencjału obronnego i bezpieczeństwa na zagranicznych rynkach. Koncentrujemy się przede wszystkim na przedsięwzięciach kreujących pozytywny wizerunek marki naszego kraju zagranicą. Zależy nam również na wzmacnianiu konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa w ramach europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej.

Oferujemy kilka instrumentów promujących sektor obronny, m.in. dofinansowanie udziału polskich firm w międzynarodowych targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Więcej informacji w zakładce „o wsparciu przedsiębiorczości”. Współpracujemy również z przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa oraz urzędami i instytucjami, np. Polską Agencją Inwestycji i Handlu czy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Wczesnego Ostrzegania i Kontroli Powietrznej NATO (NAEW&C Programme)

W 2006 roku Polska przystąpiła do Organizacji NAPMO (Organizacji NATO Zarządzania Programem Kontroli Przestrzeni Powietrznej i Wczesnego Ostrzegania(ang. NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organization), która kieruje i zarządza Programem Wczesnego Ostrzegania i Kontroli Powietrznej NATO (ang. NATO Airborne Early Warning & Control System  - NAEW&C Programme). W tym celu NAPMO dysponuje flotą samolotów systemu AWACS, których Polska stała się użytkownikiem i współwłaścicielem.

Odpowiedzialność za planowanie i koordynację strategii pozyskiwania, zarządzania projektami związanymi z modernizacją samolotów E-3 spoczywa na Agencji NAPMA, czyli Agencji NATO Zarządzania Programem Kontroli Przestrzeni Powietrznej i Wczesnego Ostrzegania (ang. NATO Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Programme Management Agency NAPMA).

Składka członkowska do udziału w Programie przeznaczona jest na utrzymanie oraz modernizację samolotów E-3 (projekt boeing 707). Polska uczestnicząc w Programie NAEW&C ma prawo do zrekompensowania składki w formie korzyści przemysłowych. Oferta korzyści jest przedkładana przez głównych dostawców Programu NAEW&C do akceptacji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Korzyści Przemysłowych, którego obowiązki wypełnia dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.

Gdzie znajdę informacje o programie NAEW&C?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odwiedź stronę NATO poświęconą programowi NAEW&C lub skontaktuj się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.

Doradcza Grupa NATO ds. Przemysłu  ang. NATO Industrial Advisory Group – NIAG)

Działania na rzecz rozwoju przemysłu obronnego podejmowane są również w ramach spotkań Doradczej Grupy NATo do spraw Przemysłu.Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju biorą aktywny udział w pracach tej grupy.

Gdzie znajdę informacje na temat prac grupy NIAG?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odwiedź stronę NATO poświęconą grupie NIAG lub skontaktuj się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju.