Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Środki ograniczające w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Informacja dotycząca uzyskania zezwolenia na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku II rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.).

Gdzie i w jakich przypadkach ubiegać się o zezwolenie?

W przypadku produktów, które nie są uzbrojeniem lub produktami podwójnego zastosowania, w stosunku do których prawo UE umożliwia, pod pewnymi warunkami, wydanie zezwolenia na wywóz lub świadczenie pomocy technicznej komórką właściwą jest:

Departament Handlu i Usług
tel. (22) 693 55 53
faks (22) 693 40 21
e-mail: sekretariatDHU@mr.gov.pl

Niezależnie od treści niniejszego komunikatu należy zastrzec, że poniższe warunki wydawania zezwoleń mogą ulec zmianie.

Na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku II– wymagane jest uprzednie zezwolenie - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii — na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub w jakimkolwiek innym państwie, jeżeli takie produkty są do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę. W przypadku Polski właściwym organem do wydania pozwolenia jest Minister Rozwoju.

Załącznik II ww. rozporządzenia obejmuje pewne produkty odpowiednie dla następujących kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego:

 1. eksploracja i produkcja ropy naftowej w wodach o głębokości przekraczającej 150 metrów;
 2. eksploracja i produkcja ropy naftowej na obszarach morskich na północ od koła podbiegunowego północnego; lub
 3. projekty, których efektem może być produkcja ropy naftowej z zasobów zawartych w formacjach łupków przez szczelinowanie hydrauliczne; nie ma to zastosowania do eksploracji i produkcji przez formacje łupków w celu poszukiwania złóż innych niż łupkowe lub pozyskiwania z nich ropy naftowej.

Odmowa wydania zezwolenia:

Właściwe organy nie wydają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz produktów wymienionych w załączniku II, jeżeli mają uzasadnione powody, by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz produktów są przeznaczone dla którejkolwiek kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji, o których mowa w pkt. 1-3.

Ponadto, zakazuje się świadczenia usług powiązanych (wiercenie, testowanie odwiertów, usługi pomiarowe i wydobywcze, dostawa wyspecjalizowanych jednostek pływających) niezbędnych dla kategorii projektów dotyczących eksploracji i produkcji, o których mowa w pkt. 1-3.

Właściwe organy mogą jednak wydać zezwolenie w przypadku gdy sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 1 sierpnia 2014 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy.

Jakie dokumenty złożyć?

Eksporterzy muszą dostarczyć właściwym organom wszystkie informacje wymagane do rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz.

W celu uzyskania uprzedniego zezwolenia na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w załączniku II eksporter składa następujące dokumenty:

 1. wniosek (DOC 48 KB), którego formularz został opracowany dla usprawnienia procedury uzyskania zezwolenia;
 2. kopię kontraktu/umowy z odbiorcą z Rosji, który dotyczy wnioskowanych towarów;
 3. oświadczenie końcowego użytkownika, które zawiera:
  1. nazwę i adres użytkownika końcowego;
  2. określenie wnioskowanego towaru (nazwę handlową), jego opis, ilość i wartość;
  3. opis ostatecznego zastosowania wnioskowanego towaru;
  4. wskazanie pośrednich odbiorców i nabywców;
 4. do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

 

Tłumaczenie dokumentów.

Do dokumentów, przedkładanych do wniosku o udzielenie zezwolenia sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Termin ważności zezwolenia:

Zezwolenia udziela się z terminem ważności na okres 12 miesięcy od daty jego wydania. Zezwolenie jest ważne w całej Unii i wydawane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę.

Gdzie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami?

 • można to zrobić osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju w godzinach 8.15-16.00 w gmachu głównym Ministerstwa przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
 • lub przesłać do nas pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku?

 • do 30 dni od dnia złożenia,

Ile to kosztuje ?

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 PLN

Opłata za pełnomocnictwo dodatkowo 17 PLN.

Na jaki rachunek  wnieść opłatę??

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
(dopisek: opłata skarbowa za ............)

Dowód opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Gdzie odebrać zezwolenie?

 • wyślemy je do Ciebie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • możesz również odebrać je osobiście (lub przez osobę posiadającą upoważnienie do jej odbioru), po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem rozpatrującym Twój wniosek.  

Kontakt z nami:

Ines Sobstyl
tel. 22 693 53 63
Ines.Sobstyl@mr.gov.pl

Łukasz Szaruch
tel. 22 693 51 07
Lukasz.Szaruch@mr.gov.pl

Gdzie uzyskać informacje?

Instytucją wiodącą w Polsce w zakresie sankcji międzynarodowych jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie można kontaktować się z tym resortem.

MSZ jest upoważnione do wydawania stosownych interpretacji przepisów, jeżeli takie są  potrzebne.

Podstawa prawna