Trwa ładowanie...

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach członkowskich UE w latach 2014-2020

O konferencji

Agenda

Prelegenci

O konferencji / About the conference

29 września – 1 października 2015 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach członkowskich UE w latach 2014-2020. Wydarzenie organizowane było przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Komisją Europejską w ramach inicjatywy The Urban Development Network.

On 29th September – 1st October 2015 in Warsaw, Poland took place the international conference titled Sustainable Urban Development in the UE Member States in 2014-2020. The conference was organized by Ministry of Infrastructure and Development of Poland, The Capital City of Warsaw and the European Commission under the initiative of The Urban Development Network. 

Celem konferencji było zainicjowanie wśród państw członkowskich UE wymiany doświadczeń i opinii na temat przygotowań do wdrażania art. 7 Rozporządzenia 1301/13, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

The purpose of this conference was to share experiences among representatives of Member States from works on preparation for implementation of integrated actions supporting development of urban areas in respective countries (commitments deriving from art. 7 of ERDF regulation and especially related to Integrated Territorial Inwestment - ITI).

W trakcie sesji plenarnej i warsztatów tematycznych zaprezentowane zostały rozwiązania programowe i instytucjonalne przyjęte w niektórych krajach Unii Europejskiej. Dyskusja i przykłady dotyczące podejścia do realizacji art. 7 EFRR odnosiły się do aktualnych wyzwań związanych z rozwojem miast i zaprezentowane zostały przez przedstawicieli różnych poziomów zarządzania – centralnego, regionalnego i lokalnego z wybranych krajów członkowskich. W konferencji wzieli udział także wysokiej rangi delegaci z Komisji Europejskiej i Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD).

During the plenary and thematic workshops, programming and institutional several solutions adopted in selected European countries were presented and analyzed. The examples of the implementation of ERDF Art. 7 in different Member States were presented by its representatives from central, regional and local authorities and took place in the context of current challenges for urban development. In the conference took part also high delegates from European Commission and Organization for Economic Development and Cooperation.

Miejsce konferencji / Venue

Konferencja odbyła się w Warsaw Plaza Hotel - ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, Polska.

Conference took place in Warsaw Plaza Hotel - Łączyny 5 St., 02-820 Warsaw, Poland.

Organizator / Organizer

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju
telefon kontaktowy: +48 22 273 76 12, +48 22 273 76 17

Ministry of Infrastructure and Development of Poland
Department for Coordination of Development Strategies and Policies
contact: +48 22 273 76 12, +48 22 273 76 17

Logo Ministerstwa

Współorganizatorzy / Co-Organizers

Miasto Stołeczne Warszawa / The Capital City of Warsaw

Logo ZIT metropoli warszawskiej

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach inicjatywy The Urban Development Network / European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy, The Urban Development Network

Baner Urban Development Network

Agenda 

Konferencja składała się z trzech części: / The three day conference was divided into following parts:

  1. sesja plenarna – dzień pierwszy / plenary sesssion – the first day,

  2. warsztaty – dzień drugi / parallel worshops – the second day,

  3. wizyta studyjna – dzień trzeci / study visit – the third day.

Agenda konferencji (PDF 344 KB)

The agenda of the conference (PDF 336 KB)

O warsztatach / About the workshops

W czasie drugiego dnia konferencji zostały przeprowadzone równolegle cztery panele warsztatowe – te same w I i II Sesji, dzięki czemu każdy uczestnik konferencji mógł uczestniczyć w dwóch z czterech warsztatów. Warsztaty były wyjątkowym i znaczącym elementem konferencji, dały uczestnikom możliwość poszerzenia swojej wiedzy i dogłębnego wniknięcia w wybrany temat, którym są zainteresowani.

During the second day of the conference were conducted four parallel workshops – the same for the 1st and 2nd Workshop Session.  This allowed to participate in two of the four workshops. Workshops were unique and significant feature of the conference. They gave participants the opportunity to enhance their knowledge and get a more in-depth view of a specific topic they are interested in.

Warsztaty / Workshops

  1. Zintegrowane Strategie Miejskie – tworzenie i realizacja – warsztat poświęcony był procesowi opracowywania i realizacji Strategii Zintegrowanych, sposobom i kryteriom ich oceny. Zaprezentowane zostały także przykłady Strategii Zintegrowanych. Warsztat prowadzony był przez Pana Lloyda Broad z Birmingham w Wielkiej Brytanii i Pana Daniela Wrzoszczyk z Krakowa, Polska. / Integrated Urban Strategies – preparation and implementation – workshop was dedicated to the process of preparation and implementation of Integrated Urban Strategies, ways and criteria for their evaluation. During the workshop were presented the  examples of Integrated Strategies. Workshop was led by Mr Lloyd Broad from Birmingham, UK and Mr Daniel Wrzoszczyk from Cracow, Poland.

  2. Projekty Zintegrowane – podczas warsztatu omówione zostały mechanizmy zapewniające spójność i komplementarność projektów wynikających ze Zintegrowanych Strategii Miejskich oraz sposoby i kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią. Warsztat prowadzony był przez Panią Sabrinę Abdi z Ile de France Region we Francji oraz Pana Macieja Musiała z Poznania, Polska. / Integrated Projects – during this workshop were discussed mechanisms ensuring coherence and complementarity of projects mentioned in Integrated Urban Strategies and measures / criteria for compatibility of projects with the Strategy. Workshop was led by Ms Sabrina Abdi from the Ile de France Region in France and Mr Maciej Musiał from Poznań, Poland.

  3. Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) – warsztat służył przedstawieniu roli instrumentów zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich we wzmacnianiu miejskich obszarów funkcjonalnych, roli miasta rdzenia i obszaru jego oddziaływania, mechanizmów organizacyjnych zapewniających rozwój MOF oraz dobrych i złych praktyk w zakresie ich delimitacji. Warsztat prowadzony był przez Pana Adri Hartkoorna z Rotterdamu w Holandii oraz Pana Macieja Fijałkowskiego z Warszawy, Polska. / Functional Urban Areas (FUA)– workshop served presentation of the role of sustainable integrated urban development actions in strengthening functional urban areas, role of core city and surrounding areas, organizational mechanisms ensuring development of FUAs and also bad and best practices in delimiting them. Workshop was led by Mr Adri Hartkoorn from Rotterdam, Netherlands and Mr Maciej Fijałkowski from Warsaw, Poland.

  4. Instrumenty Terytorialne – refleksje – celem warsztatu był rozpoczęcie międzynarodowej debaty na temat instrumentów terytorialnych funkcjonujących w ramach polityki spójności na lata 2014-2020, z naciskiem na kwestie programowania instrumentów oraz programów operacyjnych. Warsztat prowadzony był przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Polsce - Pana Piotra Zygadło i Panią Joannę Zarzecką-Mazur oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej - Pana Mártona Matkó . / Territorial Instruments – observations – objective of this workshop was to launch an international debate on territorial instruments operating under the Cohesion Policy for 2014-2020, with a focus on the process of programming these instruments and operational programmes. Workshop was conducted by representatives of the Ministry of Infrastructure and Development of Poland - Mr Piotr Zygadło and Mrs Joanna Zarzecka-Mazur, and representatives of the European Commission - Mr Márton Matkó.

Prezentacje / Presentations

Sesja 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne a rozwój miast. Szanse i zagrożenia / 1st Session. Integrated Territorial Investment and urban development. Opportunities and threats

Judit Törökné Rózsa: The role of Integrated Territorial Investment  in EU urban policy (PDF 687 KB)

Andrzej Porawski: Creating partnership(s) in functional urban areas (PDF 424 KB)

 

Sesja 2. Przygotowanie do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na poziomie krajowym w Państwach Członkowskich / 2nd Session. Preparing for the implementation of Integrated Territorial Investment at national level in the Member States

Agnieszka Dawydzik: Preparation to implementation of art. 7 ERDFin Poland (PDF 981 KB)

Paola Casavola: Integrated territorial intervention and Sustainable Urban Development: issues from the Italian case ofprogramming EU funding for 2014‐2020 (PDF 797 KB)

Frantisek Kubes: Preparing for the implementation of ITI in the Czech Republic (PDF 495 KB)

Ionut Trinca:Sustainable Urban Development. The 2014-2020 approach in Romania (PDF 516 KB)

 

Warsztaty: Zintegrowane Strategie Miejskie – tworzenie i realizacja / Workshops: Integrated Urban Strategies – preparation and implementation

Lloyd Broad: Developing and implementing Urban Strategies (PDF 808 KB)

Daniel Wrzoszczyk: Creation and implementation of integrated urban strategies. The example of the Krakow Functional Area (PDF 2 MB)

 

Warsztaty: Miejskie Obszary Funkcjonalne / Wokshops:Functional Urban Areas

Adri Hartkoorn: Functional Urban Areas (PDF 2 MB)

 

Warsztaty: Instrumenty Terytorialne – refleksje / Workshops: Territorial Instruments – observations

Piotr Zygadło i Joanna Zarzecka-Mazur: Territorial instruments in Cohesion Policy 2014-2020 – deliberations for the future (PDF 532 KB)

 

Broszura: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020 (PDF 638 KB) / Brochure: Integrated Territorial Inwestment. New solutions for cities in theCohesion Policy 2014-2020 (PDF 676 KB)

 

 

Prelegenci / Keynote Speakers

Sabrina Abdi (Francja / France)  

Rudiger Ahrend (OECD)

Kierownik Wydziału Polityki Miejskiej, Dyrekcja Zarządzania Publicznego i Rozwoju Terytorialnego, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Head of Unit for Urban Policy, Directorate for Public Governance and Territorial Development, Organization for Economic Co-operation and Development

Prelegent Rudiger Ahrend - OECD

Dr Rudiger Ahrend w ramach swoich obowiązków służbowych nadzoruje liczne projekty związane z rozwojem i zarządzaniem obszarami metropolitalnymi oraz krajową polityką miejską. Z OECD związany jest od 2002 roku, gdzie zaczynał jako starszy ekonomista w Wydziale Gospodarczym. Wcześniej, pracował jako badacz i niezależny konsultant. Poza krajami członkowskimi OECD, w swojej pracy interesował się Rosją oraz innymi gospodarkami wschodzącymi. Autor wielu publikacji, zarówno w czasopismach naukowych, jak i w gazetach codziennych.

Dr Rudiger Ahrend as a Head of Unit for Urban Policy in OECD is supervising numerous projects related to metropolitan development and governance, and national urban policies. At the OECD, where he started as an official in 2002, Rudiger Ahrend worked as a Senior Economist in the OECD’s Economic Department. Prior to joining OECD, he worked as a researcher and independent consultant. In addition to his work on OECD countries, he has extensively worked on Russia and other emerging economies, and has published widely, both in academic journals and newspapers.

Lloyd Broad (Wielka Brytania / United Kingdom)

Dyrektor ds. Europejskich i Międzynarodowych, Urząd Miasta Birmingham

Head of European and International Affairs, Birmingham City Council

Prelegent Lloyd Broad UK

 

Lloyd Broad zaczął pracować w Urzędzie Miasta Birmingham w 1985 r., a od maja 2015 r. na stanowisku Dyrektora. W ramach swoich działań odpowiada za fundusze europejskie, politykę i współpracę europejską oraz partnerstwa międzynarodowe. W latach 2007-2013 Lloyd pełnił funkcję Dyrektora Instytucji Pośredniczącej EFS w zakresie innowacji i projektów ponadnarodowych. W 2013 roku Lloyd przygotował Strategię dla Birmingham w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej, której głównym celem jest wzmocnienie znaczenia miast na arenie międzynarodowej. Od wiosny 2013 roku odpowiada za przygotowanie nowej Strategii wykorzystania funduszy strukturalnych UE dla rozwoju Birmingham. Lloyd przewodził także negocjacjom z rządem w zakresie wzmocnienia roli miast w zarządzaniu i wydatkowaniu środków zewnętrznych. W czasie wolnym, Lloyd interesuje się sportem – zwłaszcza piłka nożną, muzyką i podróżami. 

Lloyd Broad began working for Birmingham City Council in 1985 and in May 2012 was appointed to the position of Head of European and International Affairs. Within this role Lloyd manages the City Council’s engagement in three primary areas of responsibility: European funding, European policy and networks, European and International partnerships. In addition to this role, for the 2007-2013 period, Lloyd also assumed the role of Head of the ESF Intermediate Body for Innovation, Mainstreaming and Transnationality (ITM) – England’s ESF Transnational Programme. In 2013 Lloyd wrote a new European and International Strategy for Greater Birmingham which aims to provide enhanced strategic leadership, management and coordination of the city’s engagement around the world. Since the spring of 2013 Lloyd also led on the development of a new EU Structural Investment Funds Strategy for Greater Birmingham and Solihull LEP. Alongside the Leader of the Council, Lloyd is also leading on negotiations with the British Government on an enhanced role for cities in the management and delivery of these funds. Outside of work, Lloyd’s key interests include most sports, but particularly football, music and travel.

Paola Casavola (Włochy / Italy)

Kierownik Wydziału Ewaluacji, Departament Polityki Spójności, Biuro Rady Ministrów

Head of Evaluation Unit, Department for Cohesion Policy,Presidency of the Council of Ministers

Prelegent Paola Casavola - Włochy

Paola Casavola jest ekonomistą z interdyscyplinarnym wykształceniem (wyższe wykształcenie prawnicze, magister i doktor ekonomii). Od maja 2012 roku związana jest z Wydziałem Ewaluacji w Departamencie Polityki Spójności w Rzymie (Włochy). Wcześniej kierowała projektami badawczymi w Fundacji RES (Palermo, Włochy), pracowała jako niezależny ekspert z zakresu ewaluacji, urzędnik państwowy oraz w dziale badawczym włoskiego banku centralnego (Banca d’Italia). Wykłada na studiach dziennych i podyplomowych oraz licznych seminariach i kursach. Autorka wielu publikacji z zakresu włoskiej gospodarki, rozwoju miejskiego i lokalnego, programowania polityki spójności oraz monitorowania i ewaluacji.  

Paola Casavola is the economist with a multidisciplinary educational background (Degree in Law, Master of science in Economics, Doctorate in Economics). Since May 2012 she is the Head of the Evaluation Unit of the Cohesion Policy Department in Roma (Italy). Previously she has been in charge for territorial research projects with RES Foundation (Palermo, Italy), worked as independent evaluation expert, and covered positions in the Italian general government administration and in the Bank of Italy – research department. She has given courses, seminars and lectures at the graduate and post graduate level and authored papers and publications in the fields of Italian Economy, Local and Urban Development, and Cohesion policy programming, monitoring and evaluation.

Agnieszka Dawydzik (Polska / Poland)

Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Director of Department for Coordination of Development Strategies and Policies, Ministry of Infrastructure and Development

Prelegent Agnieszka Dawydzik - Polska

Agnieszka Dawydzik w Ministerstwie pracuje od 8 lat, w ramach swoich działań jest współodpowiedzialna za wdrożenie mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Kontraktu Terytorialnego oraz koordynację polityki strategicznej państwa i koordynację zarządzania 16 Regionalnymi Programami Operacyjnymi.Wcześniej współtworzyła Centrum Transferu Technologii i Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych na Politechnice Łódzkiej. Stąd ciągle aktualne zainteresowania komercjalizacją technologii, innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem oraz przedsiębiorczością, w tym także akademicką. 

Agnieszka Dawydzik has been working in Ministry for 8 years, where she is co-responsible for the implementation mechanism of the Integrated Territorial Investment, Territorial Contract, coordination national strategy policy and coordination of managing for 16 Regional Operational Programmes. Previouslyshe co-created the Center for Technology Transfer and the Office of International Research Programs at the Technical University of Łódź. Hence, she is still interest in the commercialization of technology, innovation, cooperation between science, business and entrepreneurship, including academic.

Maciej Fijałkowski (Polska / Poland)

Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd m.st. Warszawy

Director of the Office of European Funds and Economic Development, The Council of the Capital City of Warsaw

Prelegent Maciej Fijałkowski - Polska

Maciej Fijałkowski jest Poznaniakiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2007 był pracownikiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Od 2007 roku zatrudniony jest w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiada m.in. za nadzór nad przygotowaniem i realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE, rozwój gospodarczy, strategię rozwoju miasta i współpracę metropolitalną. 

Maciej Fijałkowski comes from Poznan, where he graduated from Adam Mickiewicz University. In 2004-2007 he worked at the Ministry of Regional Development. Since 2007 he has worked in the Council of the Capital City of Warsaw, where he is responsible for supervising the preparation and implementation of projects co-financed from EU funds, economic development, strategy development and metropolitan cooperation.

Adri Hartkoorn (Holandia / Netherlands)

Urząd Miasta Rotterdam

Rotterdam City Hall

Prelegent Adri Hartkoorn - Holandia

Adri Hartkoorn - Menedżer Miasta, obecnie pracuje w Klastrze Rozwoju Miasta w Rotterdamie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w holenderskich biurach architektonicznych, a także zagranicą, mieszkał i pracował w Albanii, na Filipinach, w Tanzanii i Botswanie. W okresie 2002-2006 był Menedżerem Programu ‘Noord aan de Rotte’ adresowanego do zdegradowanych dzielnic miast – realizowanego w ramach inicjatywy URBAN II. Od 2006 roku pełni funkcję Sekretarza Programu w Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym ‘Kansen voor West’, obejmującego ośmiu partnerów: cztery prowincje i cztery duże miasta Holandii i realizującego trzy priorytety: zwiększenie innowacyjności i przedsiębiorczości, podniesienie atrakcyjności regionalnej oraz inwestycje w podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej. Adri od 2012 roku jest również zaangażowany w przygotowanie i wdrażanie programu ‘Kansen voor West II’, w ramach obecnej perspektywy finansowej UE, zwłaszcza w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które zostaną wprowadzone w miastach: Amsterdam, Rotterdam, Haga i Utrecht. 

Adri Hartkoorn - Urban Manager, currently working at the Urban Development Cluster of the municipality of Rotterdam. He gainedprofessional experience in a Dutch Architect’s office and abroad – he lived and worked in Albania, the Philippines, Tanzania and Botswana. In period 2002-06 he was the Programme Manager of the ERDF URBAN II programme, ‘Noord aan de Rotte’ – initiative focused on enhancing deprived urban areas. Since 2006 he has been the Programme Secretary in the Managing Authority of the operational programme ‘Kansen voor West’ – ERDF programme operates under the Cohesion Policy of the EC. Programme comprises eight partners: four provinces and the four big cities of the Netherlands and has three key priorities: improving innovation and entrepreneurship; increasing the regional attractiveness and investing in the socio-economic attractiveness of the four big cities. Since 2012 he is also involved in the initiation and implementation of the ERDF 2014-2020 programme ‘Kansen voor West II’. Special focus is on the initiation and implementation of the Integrated Territorial Investment (ITI) section of the programme, in co-production with the ESF fund. The ITI’s will be carried out in the cities of Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht.

František Kubeš (Czechy / Czech Republic)

Naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej, Departament Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

Head of Urban Policy Unit, Regional Policy Department, Ministry of Regional Development

František Kubeš ukończył Geografię Społeczną i Rozwój Regionalny na Uniwersytecie Ostrawskim. Następnie pracował przez 8 lat w Urzędzie Miasta Brno. Od dwóch lat kieruje Wydziałem Polityki Miejskiej w Ministerstwie, gdzie m.in. odpowiada za przygotowanie wytycznych do wprowadzenia ZIT w Czechach.  

František Kubeš graduated from the University of Ostrava with a degree in Social Geography and Regional Development. He worked for the Brno City municipality for 8 years. For the past two years he has been the Head of Urban Policy Unit at the Ministry, which provides methodological guidance for ITI.

Urszula Machlarz (Polska / Poland)

Kierownik Referatu Programowania i Rozwoju, Wydział Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Head of Programming and Development Unit, Department of Regional Development, Marshal Office of the Silesian Voivodeship

Prelegent Urszula Machlarz - Polska

Urszula Machlarz - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła także podyplomowe studia ekonomiczne i prawno-samorządowe. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, najpierw w Wydziale Ochrony Środowiska, a od 2007 roku w Wydziale Rozwoju Regionalnego. W ramach swoich obowiązków przewodzi zespołem koordynującym opracowanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także odpowiada za przygotowanie i realizację Kontraktu Terytorialnego. 

Urszula Machlarz is graduated from Faculty of Biology and Environmental Protection University of Silesia in Katowice. She also completed postgraduate studies in economics, legal and local government.Since 1999 she has been working in Marshal Office of the Silesian Voivodeship, previously in Department of Environmental Protection and since 2007 in Department of Regional Development. As a Head of Unit she is supervising elaboration and implementation of Regional Operational Programme for the Silesia Voivodeship for 2014-2020, including Integrated Territorial Inwestment. She is also responsible for elaboration and realization of Territorial Contract.

Maciej Musiał (Polska / Poland)

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań 

Director ofthe Office,Association of Poznan Metropolitan Area, Poland

Prelegent Maciej Musiał (Polska)

Maciej Musiał – obecnie dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wcześniej wojewoda poznański i wielkopolski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. 

Maciej Musiał - currently Director of the Office of Association of Poznan Metropolitan Area. Earlier, provincial governor of Poznan and Wielkopolska Region, Head of the Chancellery of the Prime Minister in the government of Jerzy Buzek.

Jan Olbrycht (Polska / Poland)

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy URBAN 

Member of the European Parliament, President of URBAN Intergroup

Prelegent Jan Olbrycht - Polska

Jan Olbrycht - doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny.Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego. W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra. Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Współzałożyciel i przewodniczący intergrupy parlamentarnej URBAN zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską. Jest to jedna z 28 intergrup działających w Parlamencie Europejskim, skupia ponad 100 partnerów i 86 europosłów.Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, w tym m.in. uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2013″ w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowane.  

Jan Olbrycht - doctor of Sociology, lecturer, expert, politician and social activist. Since 2004, Member of the European Parliament. During the current parliamentary term member of the Committee on Budgets and the Committee on Regional Development. European People’s Party Group’s Coordinator in the Committee on Budgets. Member of the delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee. Committed to the work of the European Parliament to promote dialogue with churches. Founder, member and the President of the URBAN Intergroup in the European Parliament gathering politicians, stakeholders and cilivians interested in urban issues. Currently, URBAN Intergroup is one of 28 active intergroups and regroup more than 100 partners and 86 MEPs. Awarded many times for his work and commitment, among others MEP of the year 2013 in the field of sustainable built environment – Parliament Magazine’s MEP Awards.

Andrzej Porawski (Polska / Poland)  
Judit Torokne Rozsa (Komisja Europejska / European Commission)  

Ionut Trinca (Rumunia / Romania)

Kierownik Departamentu Programowania, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej 

Head of the Programming Department, Managing Authority for Regional Operational Programme, Ministry for Regional Development and Public Administration

 Prelegent Ionut Trinca - Rumunia

Ionut Trinca pracuje w Ministerstwie od 2005 r., ma zatem dziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu funduszy europejskich. Zaangażowany był w opracowanie Regionalnych Programów Operacyjnych w poprzedniej, jak i obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W ramach swoich obowiązków uczestniczy w projektowaniu i opracowywaniu podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym mechanizmów jego finansowania ze środków unijnych.  

Ionut Trinca has been working within Ministry since 2005. He has a 10 years experience in implementation of European funds, being involved in the elaboration of the Regional Operational Programme of Romania funded through ERDF funds both for 2007-2013, as well as 2014-2020 programming period. As part of his responsibilities, he has contributed to the design and elaboration of the sustainable urban development approach financed through European structural and investment funds.

Piotr Wołkowiński (Polska / Poland)

Moderator dyskusji – niezależny ekspert 

The moderator - an independent expert

Moderator Piotr Wołkowiński (Polska)

Piotr Wołkowiński, specjalista od zmian i innowacji społecznych. Wieloletni animator sieci III sektora i prezes stowarzyszeń we Francji i Polsce. Specjalista planowania, coach podmiotów ekonomii społecznej, architekt systemu akceleracji rynkowości NGO i spółdzielni socjalnych, konsultant, ekspert w organizacji i prowadzeniu seminariów i konferencji.Ekspert dla projekt URBACT „My Generation @ Work“ dotyczącego rynku pracy młodych, a także trener na Polskę dla projektów URBACT. Moderator dla miasta Gdańska oraz Obszaru Metropolitalnego podczas konsultacji partycypacyjnych z mieszkańcami nad strategią do roku 2030. Pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do spraw ekonomii społecznej. Ostatnio mianowany członkiem GECES (Grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorstw społecznych) na okres 3 letni. 

Peter Wołkowiński, a specialist in social change and innovation. The animator for the third sector networks and the president for French and Polish associations. Specialist in planning, coach of social economy entities, architect for systems of acceleration for merchantability NGOs and cooperatives, consultant, expert in organizing and conducting seminars and conferences.Expert for URBACT project "My Generation @ Work" for young people job market, as well as the coach for Polish URBACT projects. Moderator for the city of Gdansk and the Metropolitan Area during the consultation process with citizens on the strategy for 2030. Plenipotentiary of the Association of Metropolitan Area Gdansk-Gdynia-Sopot for the social economy. Recently appointed as a member of GECES (The European Commission's Group of Experts on Social Entrepreneurship) for a 3 years period.

Daniel Wrzoszczyk (Polska / Poland)

Zastępca Dyrektora ds. Strategii ZIT, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska  

Deputy Director for the ITI Strategy, Association of Cracow Metropolitan Area

Prelegent Daniel Wrzoszczyk - Polska

Daniel Wrzoszczyk od 6 lat odpowiedzialny jest za opracowywanie i koordynację realizacji strategii rozwoju lokalnego finansowanych z funduszy UE. Inicjator tworzenia partnerstw międzysektorowych i międzygminnych. Koordynator projektów partnerskich służących promocji dziedzictwa lokalnego. Ekspert w pracach nad Strategią Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.Od września 2014 r.  odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

For 6 years, Daniel Wrzoszczyk is responsible for elaboration and coordination the implementation of local development strategies financed from EU funds. The initiator of the creation of cross-sector and local partnerships. He coordinates partnership projects for the promotion of local heritage and he is an expert for Smart City Strategy for Cracow Metropolitan Area. From September 2014. Daniel is responsible for the preparation and coordination of the implementation of the Integrated Territorial Investment Strategy for the Cracow functional area.