Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departament Polityki Eksportowej

Zastępca dyrektora, kierująca pracą departamentu: Ewa Chojecka

tel. 22 693 58 80, 22 693 59 18, 22 693 53 53

fax 22 69340 23

e-mail: sekretariatDPE@mr.gov.pl

 

Zadania departamentu

Departament Polityki Eksportowej odpowiada za: 

  1. przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej;
  2. planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Polski w wystawach EXPO;
  3. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości projektów w ramach VI osi priorytetowej PO IG;
  4. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie promocji eksportu i polskich inwestycji za granicą;
  5. współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze promocji eksportu w kraju i za granicą, w tym organami UE, Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
  6. wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. 2016 poz. 714 i 888);
  7. prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługa Komitetu do spraw Umów Offsetowych;
  8. realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Polski w UE, NATO oraz krajowych strategii i programów rozwoju sektora obronnego.

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju