Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp) jest jedną z możliwości realizacji zadań publicznych. Podstawą ppp jest podział zadań między sektorem prywatnym i publicznym oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności, tak, by wspólne przedsięwzięcie zrealizować efektywnie i z korzyścią dla społeczeństwa.

Wykonanie przez partnera prywatnego takich zadań wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu ppp należy traktować jako z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z jej brzmieniem przedmiotem ppp jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Zawierając umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację. Podmiot publiczny zobowiązuje się natomiast do współdziałania w osiągnięciu celu tego przedsięwzięcia.

PPP jest otwarte na wszelkie dziedziny i rodzaje usług, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być świadczone przez sektor publiczny. Partnerstwo publiczno-prywatne to dla Polski szansa na realizację istotnych projektów w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia czy infrastruktura, a zarazem wyzwanie dla administracji publicznej i przedsiębiorców. Obok korzyści związanych z pozyskaniem finansowania przez partnera publicznego, ppp ma znaczenie dla jakości świadczonych społeczeństwu usług i poprawy standardu dostępnej infrastruktury.

Zadania Ministerstwa Rozwoju w zakresie PPP

Ministerstwo Rozwoju (MR) podejmuje działania na rzecz rozwoju regionalnego, w tym także poprzez wskazanie ppp jako skutecznego sposobu na szybszy rozwój polskich regionów i poprawę infrastruktury. Ministerstwo odpowiada za rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. Działania te polegają na wymianie informacji, upowszechnianiu międzynarodowych i krajowych publikacji z zakresu ppp.

Odniesienia do wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego znajdują się we wszystkich głównych strategiach rozwoju kraju. Partnerstwo publiczno-prywatne jest wskazywane jako istotne narzędzie realizacji inwestycji, które jednak wymaga ożywienia z uwagi na duże potrzeby krajowe w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury.

Głównym celem działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, poprzez:

  • organizację szkoleń, warsztatów dla pracowników administracji publicznej w kraju;
  • utworzenie dokumentacji wzorcowej, standardów procedur i materiałów informacyjnych dotyczących ppp, w tym wymiana najlepszych praktyk;
  • przygotowanie analiz dotyczących rozwoju rynku ppp w Polsce, w tym prowadzenie Bazy projektów PPP zawierającej informację na temat projektów ppp realizowanych oraz planowanych do realizacji w Polsce;
  • promocję wiedzy na temat ppp, w tym m.in. prowadzenie portalu ppp.

Podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ppp pozwoli na sprawniejszą realizację zadań publicznych przez władzę centralną, regionalną i lokalną. W odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) planowane są działania szkoleniowe z zakresu realizacji przedsięwzięć w formule ppp i przygotowania ofert oraz procesu negocjacji. Działania te będą realizowane w trybie konkursowym ogłaszanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Minister Rozwoju wspiera wykorzystanie ppp poprzez powołaną w styczniu 2011 r. Platformę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie ppp podpisali ministrowie, prezesi urzędów centralnych, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, przewodniczący organizacji samorządowych i Banku Gospodarstwa Krajowego (28 podmiotów publicznych).

Od tego czasu do Platformy PPP dołączyły kolejne miasta i gminy, marszałkowie województw, spółki publiczne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, agencje rozwoju regionalnego, publiczne placówki medyczne i uczelnie wyższe. Członkiem Platformy PPP może być każdy podmiot publiczny, który zadeklaruje chęć przyłączenia się, poprzez wypełnienie stosownej deklaracji dostępnej na stronie internetowej ppp. Główne cele działalności Platformy PPP to skuteczna realizacja projektów realizowanych w oparciu o formułę ppp dzięki wymianie wiedzy, dobrych praktyk oraz wypracowaniu i upowszechnianiu wzorcowej dokumentacji.

Cele te realizowane są w głównej mierze przez udzielanie wsparcia przygotowania projektów, które przewidziane są do realizacji w formule ppp. Na bazie wspieranych projektów powstają raporty i dokumenty dotyczące różnych sektorów (np. drogi, zdrowie, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna). Mogą być one wykorzystywane przez inne podmioty publiczne realizujące lub planujące podobne zadania inwestycyjne w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Platforma PPP uwzględnia w swoich pracach również projekty hybrydowe – czyli takie, które łączą partnerstwo publiczno-prywatne i dofinansowanie ze środków unijnych. Przygotowanie projektów hybrydowych wymaga szczególnego podejścia, dlatego przygotowaliśmy wytyczne dotyczące analiz finansowych dla tego typu projektów.

Na portalu internetowym www.ppp.gov.pl można znaleźć:

  • aktualności dotyczące działalności Platformy PPP;
  • zbiór aktów prawnych z zakresu ppp;
  • dokumentację wzorcową i raporty dokumentujące wspieranie projektów ppp;
  • e-przewodnik ppp zawierający około 400 artykułów, opracowań, publikacji na temat ppp dostępnych w internecie.