Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowe Programy Reform (KPR) to główne narzędzie służące realizacji strategii „Europa 2020” na szczeblu państw UE.

Zgodnie z założeniami Semestru Europejskiego, KPR są co roku aktualizowane i w kwietniu przekazywane do Komisji Europejskiej (KE) razem z aktualizacją Programów Stabilności lub Programów Konwergencji.

Co zawierają KPR?

W KPR państwa członkowskie przedstawiają m.in.:

  • średniookresowy scenariusz makroekonomiczny,
  • krajowe ambicje w zakresie realizacji pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”,
  • działania planowane na rzecz realizacji celów strategii i zaleceń Rady UE.

Cele do realizacji

W pierwszej publikacji KPR określono cele krajowe strategii „Europa 2020”, które powinny zostać osiągnięte do 2020 r. Polska, w zakresie pięciu wiodących celów strategii, zadeklarowała osiągnięcie następujących wartości :

  • zatrudnienie osób w wieku 20-64 na poziomie 71 proc.,
  • poziom nakładów na badania i rozwój (B+R) w wysokości 1,7 proc. PKB,
  • spadek zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,
  • spadek do 4,5 proc. odsetka osób wcześnie porzucających naukę,
  • wzrost do 45 proc. odsetka osób w wieku 30-34 posiadających wyższe wykształcenie,
  • spadek o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Aktualizacja KPR

Najnowsza aktualizacja KPR – Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2017/2018  (PDF 1 MB)- została przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017 r.

KPR pozostałych państw członkowskich dostępne są na stronie Komisji Europejskiej

Poprzednie wersje Krajowych Programów Reform: