Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Wprowadzenie

Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji jest dynamiczny, angażujący partnerów gospodarczych i naukowych, a także społeczeństwo obywatelskie w celu umożliwienia odkrywania tych dziedzin, w których kraj ma szansę na wyróżnienie się na rynku międzynarodowym.

Decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, lecz są efektem pogłębionych analiz w zakresie endogenicznych przewag gospodarczych oraz współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi.

 

Lista krajowych inteligentnych specjalizacji

(stan na lipiec 2016 r.)

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 - Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM)

KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT)

KIS 3 - Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 4 - Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (RSLD)

KIS 5 - Żywność wysokiej jakości (ŻYWNOŚĆ)

KIS 6 - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 - Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)  

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 - Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna  (ELEKTR)

KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 - Fotonika (FOT)

KIS 19 - Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - 3. wersja (lipiec 2016) (PDF 468 KB)

 

Aktualności

W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych krajowych inteligentnych specjalizacjach Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1 Zdrowe społeczeństwo (dawny KIS 1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM), KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT), KIS 3 - Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) – na etapie łączenia Grup, zmiany nazwy i opisu specjalizacji,

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 6 - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)

KIS 8 - Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)

KIS 9 - Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku (TRANS)  

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

KIS 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)

KIS 11 - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)

KIS 12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)

KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)

KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)

KIS 16 - Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna  (ELEKTR)

KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)

KIS 18 - Fotonika (FOT)

KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

 

Do zadań Grupy Roboczych  należy  m.in.

- przygotowanie oraz cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,

- określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji, a także działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju danej specjalizacji,

- przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

- analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,

- współpraca z Ministerstwem Rozwoju, innymi resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za zakres tematyczny danej specjalizacji, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji) 

Termin składania formularza aplikacyjnego oraz CV: 17 lipca 2017 r.

Formularz aplikacyjny  (DOC 249 KB)

Regulamin naboru i prac GR ds. KIS (PDF 150 KB)

W formularzu aplikacyjnym proszę o wskazanie Grupy Roboczej, do której Państwo aplikujecie.

Formularz oraz CV prosze przesyłać na adres poczty elektronicznej Pani Justyny Gorzoch: justyna.gorzoch@mr.gov.pl

Wydarzenia